การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน

Main Article Content

นพมาส จุลกิจถาวร
ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อคุณสมบัติและปรับปรุงคุณภาพเนื้อดินเหนียวบ้านกงเพื่อผลิตแผ่นรองนั่งเซรามิกส์ 2) เพื่อศึกษาลักษณะของพรรณไม้สกุล เกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน 3) เพื่อศึกษารูปแบบเก้าอี้หัวกลมสำหรับออกแบบอี้นั่งเซรามิกส์ด้วยแรงบันดาลใจจากพืชพรรณไม้ใบสกุล เกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน โดยมีพื้นที่วิจัยด้านวัตถุดิบ คือ ดินผลิตเตาอั้งโล้ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยวิธีขึ้นรูปด้วยการอัดแท่งดินตาม ผลการออกแบบครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผลิตแผ่นรองที่นั่งเซรามิกส์ทั้งหมด 6 ชิ้น มีรูปทรงกลม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม อย่างละ 2 ชิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 29 เซนติเมตร มีความหนา 3.5 เซติเมตร ขึ้นรูปโดยใช้วิธีการอัดดินลงแม่พิมพ์ปูปลาสเตอร์ ใช้เนื้อดินพื้นบ้านในการขึ้นรูป ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดลองเนื้อดินในโดยใช้ส่วนผสมดินเชื้อ 60% ดินพื้นบ้าน 40% สำหรับเคลือบที่ใช้ในการตกแต่งนั้นผู้วิจัยได้ใช้เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน โดยมีส่วนผสม หินปูน 20% โซดาเฟลสปาร์ 35% ดินขาว 25% โดย เพิ่มสีโดยใช้ออกไซด์ สีเขียวโครม  และ ไทเทเทียม เผาชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1,200  องศาในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation Fire) โดยพบว่าเนื้อดินพื้นบ้านเมื่อผสมดินเชื้อ สามารถขึ้นรูปด้วยเทคนิคอัดดินลงแม่พิมพ์ได้ด้วยความหนา 3.5 เซติเมตร โดยหลังเคลือบชิ้นงานมีความสมบูรณ์ของงาน พบรอยร้าวเล็กน้อย ผลการออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์หัวกลมมีน้ำหนัก3.5 กิโลกรัม แต่มีความแข็งแรง เมื่อนั่งให้ความรู้สึกมั่นคง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วรวุธ สุธีวีระขจร. (2563). การนำเสนอเชิงภาพภารวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

สุขุมาล สาระเกษตริน. (2564). เครื่องปั้นดินเผาการออกแบบและปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : 50 Press Printing.

อุดมศักดิ์ สาริบุตร, (2549). เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

อุดมศักดิ์ สาริบุตร, (2550). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.