จิตรกรรมเทคนิคผสม : อัปสรสราญ

Main Article Content

วิริยะ เงางาม
อลงกต เพชรศรีสุก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องราวของนางอัปสรมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานและสร้างมิติของรูปร่างรูปทรง โดยมีแรงบันดาลใจในรูปร่าง รูปทรง ท่าทางการร่ายรำของนางอัปสรมาสร้างสรรค์ นางอัปสร คือตัวละครตัวหนึ่งตามตำราหรือนิยายเทพปกรณัมของอินเดีย ซึ่งพบหลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับนางอัปสรในปราสาทหิน คือรูปสลักหินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปะมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ และอาจมีความเกี่ยวเนื่องไปสู่เรื่องของความเชื่อเช่นกัน เรื่องราวของนางอัปสรจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการร่ายรำ โดยการจัดวางองค์ประกอบภาพให้มีจังหวะการเคลื่อนไหวของเส้น และความซับซ้อนของรูปทรง น้ำหนักและมิติของภาพ รวมไปถึงการนำรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะลัทธิคิวบิสม์ที่ผู้วิจัยมีความสนใจมาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อเน้นให้เกิดความงามของรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมชุด “อัปสรสราญ”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พลอยชมพู ปุณณวานิชศิริ. (2556). ลวดลายผ้านุ่งนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด : ที่มาและรูปแบบ.

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (2527). นางอัปสร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุไร นาลิวันรัตน์ . (2522). นางอัปสรในวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตำนานการกวนเกษียรสมุทร. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2563 จากhttps://www.unzeen.com/article/1976/.