คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือในพื้นที่ฉาวซ่าน ประเทศจีน เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์ร่วมสมัย

Main Article Content

Liu Jian
ภรดี พันธุภากร
ภูวษา เรืองชีวิน

บทคัดย่อ

งานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านในพื้นที่ฉาวซ่านของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ด้วยการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและคงความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของฉาวซ่าน งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะของงานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือในพื้นที่ฉาวซ่าน 2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะที่มีอยู่ในงานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือในพื้นที่ฉาวซ่าน 3) เพื่อประยุกต์คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะงานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ศึกษาข้อมูลด้วยการรวบรวมวรรณกรรม การวิจัยแบบสหวิทยาการและการสำรวจภาคสนาม ผลการวิจัยพบว่า งานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือมีอัตลักษณ์ทางศิลปะที่สำคัญของภูมิภาคและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะอันยาวนาน โดยผสมผสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และงานหัตถกรรมเข้าด้วยกัน การผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือไม่เพียงแต่สามารถสืบทอดอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังคาดว่าจะได้รับวิธีการใช้งานในด้านการสร้างสรรค์ผลงานสมัยใหม่ในพื้นที่กลางแจ้งอีกด้วย เพื่อให้การสนับสนุนทางทฤษฎีและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับการสืบทอดและพัฒนางานศิลปะงานหัตถกรรมกระเบื้องเคลือบเชี่ยนฉือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chen, L. (2558). Study on the characteristics of Chaozhou-Shantou inlay porcelain decoration: Taking Kaiyuan Temple in Chaozhou as an example. Foshan Ceramics, (12), 53-56.

Huang, K. (2558). The maritime culture of residential buildings in Chaozhou-Shantou region. Popular Literature and Art, (20), 45.

Huang, Q. (2549). The Carriers of Chinese Traditional Auspicious Culture: Auspicious Patterns. Journal of Yunnan Arts University, (4), 67-71.

Lin, L. (2543). The Formation of Chaoshan Dialect and Chao Opera. Applied Linguistics, (4), 73-78.

Lin, M. (2531). Guangdong craft art historical materials. Guangzhou: Guangdong Provincial Arts and Crafts Industry Company.

Lu, J. (2548). Chaozhou-Shantou inlay porcelain: The unfading charm. China Crafts, (03).

Lu, X. (2555).Application of Traditional Inlay Porcelain Art in Modern Design. Decoration. (02), 127-128.

Wang, H. (2556). On the Thinking Mode and Application Principles of Art Design. China Packaging Industry. (08), 54-55.

Zhang, Q. (2544). The cultural implications of traditional Chinese architecture colors. Changjiang Construction, (04).

Zhang, Q. (2550). Design Art Aesthetics [M]. Beijing: Peking University Press.

Zheng,Y. (2557). Characteristics of Chaozhou-Shantou culture and traditional architecture. Urban Construction Archives, (07), 21-23.