ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านเหล่า ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การให้บริการ, ตำรวจ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเหล่า  ตำบลหนองกุงสวรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเหล่า ตำบลหนองกุงสวรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ

ผลการวิจัยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีอายุระหว่างอายุ 26–30 ปี ร้อยละ 31.50  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ  38.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 47.90

 ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเหล่า ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 3.63)  เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน อยู่ในระดับมาก (= 3.82) รองลงมาได้แก่ ด้านบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค (gif.latex?\bar{X}= 3.626) และด้านการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง(gif.latex?\bar{X}= 3.52)

 

References

กรมตำรวจ.(2535). แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 – 2539. กรุงเทพมหานคร : กองวิจัยและวางแผนกรมตำรวจ.

จ่าสิบตำรวจสุภัทร เรืองศรี. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานี ตำรวจภูธรอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา. ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ดรุณ หาญตระกูล. (2541). วิจัยการศึกษา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพชรรัตน์ ศรีเมือง, (2541). ความคิดเห็นของผู้มาขอใช้บริการที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ตำรวจฝ่ายสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

สำนักทะเบียนราษฏรอำเภอโกสุมพิสัย. (2557). สถิติประชากรอำเภอโกสุมพิสัย. ประจำเดือน กันยายน 2557, เอกสารอัดสำเนา.

Millet, John D. (1954). Management in the public service. New York : Mcgraw – Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30