การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ในการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา SO 1059: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • กฤติกา ชนะกุล
  • สุรไกร ชินพุทฺธิสิริ
  • ณัฐหทัย นิรัติศัย
  • ณัฐชยา กำแพงแก้ว
  • ปริญญา ตรีธัญญา

คำสำคัญ:

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, การฝึกภาคปฏิบัติ SO1059, สังคหวัตถุ 4

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์สังคหวัตถุ4 ในการฝึกภาคปฏิบัติ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ผลการศึกษา พบว่าลักษณะการฝึกภาคปฏิบัติงาน มี 2 วิธีการ คือ วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและ วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน ส่วนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีกระบวนการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการปฏิบัติตามสังคหวัตถุ 4 ดังนี้ ด้านทาน คือ การให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม มากที่สุด ด้านปิยวาจา ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างและพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจและจริงใจ ด้านอัตจริยา ให้ความสำคัญในเรื่องการมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการไม่นำข้อมูลของหน่วยงานไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านสมานัตตา ให้ความสำคัญกับการเข้าฝึกภาคปฏิบัติตรงต่อเวลาและการแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ มากที่สุด ปัญหาและอุปสรรค พบว่านักศึกษามีปัญหาในเรื่อง1.องค์ความรู้ 2.ขาดทักษะในการทำงาน และ3.ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา

References

คณะกรรมการประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์.(2559). คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ.

นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์. (2542) .นักสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) . (2551) .พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

วันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ. (2553) .ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สายจิตร สิงหเสนี.(2541).สังคมสงเคราะห์จุลภาค.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.วิทยานิพนธ์

ดาบตำรวจวัฒนา ภังคสังข์. (2555) .ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสถานีตำรวจภูธรหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เมธา ทิพย์รัตน์.(2556).การนำสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ. (2553) .ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักสังคห 4 กรณีศึกษาอำเภอแม่เสลียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พรกมล ชูนุกูลพงษ์. (2554) .การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) .(2556).การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30