การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้แต่ง

  • แสงอาทิตย์ ไทยมิตร
  • สุรวุฒิ แสงมะโน
  • ถาวร วรบุตร

คำสำคัญ:

ความสามารถ, การพูดภาษาอังกฤษ, การพัฒนา, การเล่านิทาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 0.24 คิดเป็นร้อยละ 0.81 และหลังเรียนเท่ากับ 23.18 คิดเป็นร้อยละ 77.27 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสมมติอยู่ในระดับดีมาก

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ สอน ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมศาสนา.

กรมวิชาการ. (2544). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

_________. (2551). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ คุรุสภา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551 ก). ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. (2555). รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาประจำปี 2557. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.. (2554). หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี). ขอนแก่น:คณะศึกษาสาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา. มหามกุฏราชวิทายลัย วิทยาเขตอีสาน.

แม้นมาส ชวสิต. (2548). หนังสือเด็ก. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดประเทศไทย.

สมปอง หลอมประโคน. (2544). การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

แสงจันทร์ ปัญติ. (2550). การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ ฟังพูดภาษาอังกฤษ และจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
แสงรวี ดอนบัวแก้ว . (2558). ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Bosma, B. (1986). An Experimental study to dertermineal the feasibility of using literature to teach select critical reading skills to six grades. Dessertation Abstracts International, 42 (December): 2528-A.

De vas, G. (1991). Storytelling for Adults. Colorado: Libraries Unlimited.

_______. (1987). The input hypothesis: Issues and implication. Longman.

Littlewood, W. (1981). Communicative language teaching: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30