ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • อภิชิต เหมือยไธสง

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การให้บริการ, การป้องกัน, บรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 393 คน นำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 393 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นเพศชาย จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 52.16 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.84 มีอายุ 21 – 40 ปี จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.64 มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือ ปวช. จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับ มาก 2) ด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับ มาก 3) ด้านความเสมอภาค อยู่ในระดับ มาก

References

ชนัดดา เพ็ชรการณ์.(2553). แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ณัฐพร ปิ่นประภา, และธรรมนิตย์ วราภรณ์.(2554). ความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวดนครพนม. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา.

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู.(2558). แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560).

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.(2550) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก.

พีระพงค์ อมรพิชญ์.(2556). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล: กรณีศึกษา เทศบาลในจังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าอิสระ. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

วรอนงค์ โถทองคำ.(2553). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา. รายงานการวิจัย. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30