ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • อาทิตย์ ผ่านพูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู    2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 95 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า ไค-สแคว์ (Chi-Square Test) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร

References

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). ธรรมาภิบาลท้องถิ่นว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก๊อบปี้.

จรัญญา เนื่องโนราช. (2554). การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จิราพร ผิวสอาด.(2553). การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล ตำบลสุวรรณ-ภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย.

ดาบตำรวจณัชพน กัญญภัคชัญปภัช. (2557). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2546). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบของการบริหารราชการแผ่นดิน โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

นฤมล ทับจุมพล. (2541). แนวคิดและวาทกรรมว่าด้วย “ธรรมรัฐแห่งชาติ” ในการจัดการปกครอง. (Governance), บรรณาธิการ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล, กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บวรศักดิ์ อุวรรโณ. (2545). Good Governance การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วย จริยธรรมธรรมา- ภิบาล. กรุงเทพมหานคร : น้ำฝน.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ดร.และ บุญมี ลี้. (2544). ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. สถาบันพระปกเกล้ากรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.

ประมวล รุจนเสรี. (2541). “Good Governance การบริหารที่ดีในนายอำเภอในฝัน”. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์. (2541). กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม.

พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล. (2554). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาณรงค์ ปญญาวุฑฺโฒ (โหลแก้ว). (2553). หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาศุภชัย สุวโจ (เกี้ยงกรแก้ว). (2554). การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระสุรศักดิ์ มหาปุญฺโญ (จันทบัตร). (2556). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขนาดกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการวีระพันธ์ กลฺยาณธมฺโม (สุริเตอร์). (2553). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

รัชนา ศานติยานนท์. (2544). รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. (2543). คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2543. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2542). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542, กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี.

สุดจิต นิมิตกุล. (2543). กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี การปกครองที่ดี (Good Governance). กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30