การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ผู้แต่ง

  • sukunya thongtip นักศึกษา มมร.อส.

คำสำคัญ:

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ใน 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  ใน 6 ด้านนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 408 คน โดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) และจำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จำแนกตามสถานภาพรายด้าน พบว่าแตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2557) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2557,หน้า 2-8
จรูญ วัฒนา, https://www.gotoknow.org/posts/320364#0
ทิชากร อาจเอี่ยม และคณะ. (2559)การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ.หน้า 167
นาวาตรีสุวัฒน์ เทียมหงส์. (2555) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเหล่าทัพ.
นันทนา สมิงไพร.(2558) การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี.
มุขดา สีมี.(2557) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.หน้า 191
รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล.(2558) แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
บ้านโป่งแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1.
วิทยากร เชียงกูล. (2551) สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาค
และคุณภาพของการศึกษาไทย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ว.ีที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2555). แผนปฏิบัติราชการสี่ปี(2555-2558). กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, หน้า 10.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30