การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • kanchana kschoettle นักศึกษา มมร.อส.

คำสำคัญ:

: การบริหารงานนิเทศภายใน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป และเปรียบเทียบการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 570 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูล แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-test)

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เปรียบเทียบระดับการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า  ด้านงานวิชาการและด้านงานบุคคล  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ส่วนด้านงานงบประมาณ  และด้านบริหารงานทั่วไป   ไม่แตกต่างกัน

References

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,(2545), คู่มือการบริหารโรงเรียน การดำเนินการนิเทศในโรงเรียนประถม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
เยาวพา เตชะคุปต์,(254), การบริหารและนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์.
อัญชลี เอื้อสุขนุกูล, (2550) , คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน . กรุงเทพฯ : ธาราอักษรการพิมพ์.
ชญากาญจธ์ ศรีเนตร.(2558). รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารุณีย์ วงศ์สีชา.(2557). การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3,ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30