The รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผู้แต่ง

  • พัชราภรณ์ จันทรโคตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา

คำสำคัญ:

ตัวบ่งชี้,ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม,โรงเรียนมาตรฐานสากล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับของภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล วิธีการและขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกด้วยวิธีการเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 380 คน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์  โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน      
          ผลการวิจัย ระดับภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อยรายองค์ประกอบดังนี้ การสื่อสาร ( = 4.24)  การเอาใจใส่ ( = 4.24 )  การจัดการความขัดแย้ง ( = 4.22) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( = 4.21) และ ความไว้วางใจ ( = 4. 16) ตามลำดับ สำหรับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลภาพรวม ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 

คำสำคัญ : ตัวบ่งชี้,ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม,โรงเรียนมาตรฐานสากล

References

ณัฐรัฐ ธนธิติกร. (2555). ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม:สุดยอดภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ.คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ : 23 ฉบับที่ : 2
หน้า 1-10.
มัญชรี โชติรสฐิติ(2556).การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนไทยในต่างประเทศ.ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
พรรณปพร จันทร์ฉาย. (2556). เอกสารประกอบการ สอนรายวิชา การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
(Cross-Cultural Management). โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต.
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ.(2554).การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศที่
ดำเนินการในประเทศไทยและเวียดนาม.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุทัย ดุลยเกษม. (2551). ความแตกต่างทางวัฒนธรรม: ผลกระทบและข้อคิดในการจัดการข้าม
วัฒนธรรม. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้.
Grisham, T. (2006). Cross cultural Leadership.Professional Doctorate, Property, Construction and Project Management, RMIT University.
Keeves, J.P. (1997).Models and model building. In Keeves, J.P. (ed.). Educational research,
methodology and measurement : An International Handbook. 2nd ed., Oxford : Peraman Press

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31