ประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • Phra Charan Sathan อุบล

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, พระสังฆาธิการ, การบริหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีด้านต่าง ๆ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา และด้านการปกครอง

ผลการวิจัยพบว่า

  1. พระสังฆาธิการ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านเผยแผ่ ด้านการศึกษา และด้านการปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
  2. แนวทางแก้ไข ด้านการปกครองพระเถระผู้มีอำนาจหน้าที่ในเขตปกครองควรออกเยี่ยมเยียนหรือจัดประชุดสัญจรเพื่อรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่และวางมาตรการแก้ไข้ปัญหาร่วมกัน ด้านการศาสนาศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณบำรุงการศึกษาให้แก่สำนักเรียนอย่างทั่วถึง และด้านเผยแผ่ควรมีแผนและมาตรการเชิงรุก ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ

 

References

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.(2542). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ
กฎระเบียบและคำ สั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.(2540). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(2339). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหมิกธรรมจำกัด.
พระมหาสมทรง สิรินฺธโร. นายแพทย์ประเวส วะสี. นายสมบูรณ์สุขสำราญ และ ส. ศิวรักษ์.(2525). บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกล็ดไทยจํากัด.
เอกวินิต พรหมรักษา .(2555). แนวคิดและทฤษฎี Harrington Emerson. ทฤษฎีองศ์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อมิถุนายน 2561. จาก https://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/harrington-emerson.html.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. รายงานการเสวนา เรื่องบทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย. 2543, อัดสําเนา.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31