คุณภาพชีวิตของผู้เรียนกับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตของผู้เรียน, การจัดการเรียนรู้, ยุคดิจิทัล

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ กล่าวถึงคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (Quality of Life) กับการจัดการเรียนรู้ (Learning Management) ในยุคดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม วิถีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ที่ต้องมีการปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเพื่อให้สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะทางด้านการแก้ปัญหา การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสรรสร้างนวัตกรรม การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความคิดเห็น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ การวางแผนจัดสรรเวลาหรือการบริหารเวลาให้เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน การพัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้คุณภาพชีวิตของผู้เรียนมีอิทธิพลส่งผลต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาโดยตรง

References

ชลธิชา มะลิพรม. (2560). คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.tci-thaijo.org./index.php/pnuhuso/article/view/136733/101914

ทักษิณา ข่ายแก้ว. (2561). เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเมื่อเปิดประตูเช้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561, จาก https:// www.voathai.com/a/children-digital-world-i

ทรูปลูกปัญญา. (2557). คุณภาพชีวิตหมายถึงอะไร. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก www.trusylookyanya.com>questiondetail

เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2552). คุณภาพชีวิต. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561, จาก https:sites.google.com>site>schandenfr

บุญทรัพย์ นามเกษม. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7. สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์, 2 (2) : 58-67.

ประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม. (2560). คุณภาพชีวิตนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ, Viridian E-Jounal, Silpakorn University, 10(2), 546-557.

ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน. (2550). “การจัดการเรียนรู้” สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. น. 47-54. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

วนิดา นาบุญ. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา. สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์, 2(2), 25-34.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2559). กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์, 3 (1) , 3-6.

ศิรินันท์ กิติสุขสถิตย์, เฉลิมพล แจ่มจันทน์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และจรัมพร โห้ลำยอง. (2557). คุณภาพชีวิต การทำงานและความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : บริษัท อัพทรูยูครีเอทนิว จำกัด.

“สื่อดิจิทัลคืออะไร”. (2559). สื่อดิจิทัลคืออะไร. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561, จาก sai23734.blogspot.com.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2560). สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2561, จาก www.nesdb.go.th>download>pla

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : ก.พ. (2560). Digital Literacy คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก https : www.ocse.go.th>mean-dlp

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). (2558). การรู้ดิจิทัล (Digital literacy). สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก
https://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/142-knoeledges/2632

อลงกต ยะไวท์, ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล และอัจฉราพร โชติพฤกษ์. (2561). การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. สิกขาวารสาร ศึกษาศาสตร์, 5(1) , 18-33.

Daily Technology. (2558). องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดี. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561, จากwww.dailytech.in.th

Walton, Richard, E. (1974). “Improving the Quality of Work Life”. Harvard Bussiness Review (May-June 1974) : 12-16.

Wikipidia. (2561). ความหมายของดิจิทัล. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก https://th.m.wikipedia.org>wiki>

WICE Logisties. (2561). ยุคดิจิทัล 4.0 เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก www.wice.co.th.>Digital-4.0-technology

World Bank. (2016). แนวคิดสำหรับประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, จาก blogs.worlbank.org>node

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30