การศึกษาสภาพ และปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ผู้แต่ง

  • พรรณิษา ชาวหงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

สภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล, การวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ และปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู และ 2) เปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการวางทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 322 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู เท่ากับ .95 และค่าความเชื่อมั่นด้านปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู เท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู โดยรวมและรายด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่ครูที่มีอายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

จีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์. (2557, กันยายน-ธันวาคม). ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 1 (3), 116 - 132.
ถาวร เส้งเอียด และคณะ. (2554, กรกฎาคม - ธันวาคม). สภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 34 (3-4), 108 - 116.
นราธิป ศรีลาศักดิ์. (2559). ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
พิมพ์วิสาข์ สารประสพ. (2558). แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล. ปทุมธานี : โรงเรียนวัดเขียนเขต. ศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน. (2550). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. (2551). การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2560, จาก http://www.nidtep.go.th/competency/ book.htm.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. (2559). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : ผู้แต่ง.
สุนิษา กลึงพงษ์. (2556). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์. (2555, มกราคม - มิถุนายน). การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan, IDP) เพื่อการบริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 16, 2 - 11.
Yamane, T. (1973). Statistics an introductory analysis (3rd. Ed.). New York : Harper and Row.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30