การเรียนรู้การเมือง

ผู้แต่ง

  • พัชรีย์ ศิลารัตน์

คำสำคัญ:

การศึกษา, การเมือง

บทคัดย่อ

สังคมมนุษย์ทุกสังคมจึงประกอบไปด้วยกฎระเบียบ แบบแผนในการอยู่ร่วมกัน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบจะต้องได้รับโทษจากสังคมนั้น ๆ  ปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของผู้กำหนดกฎระเบียบ กล่าวคือ ผู้กำหนดกฎระเบียบของสังคมจะต้องเป็นทั้งในการกำหนดกฎระเบียบและอำนาจในการลงโทษผู้ละเมิดกฎระเบียบที่ตนบัญญัติขึ้น  ผู้มีอำนาจเช่นที่ว่านี้ต้องเป็นผู้มีความเข้มแข็งสามารถปกป้องคุ้มครองสมาชิกในสังคมให้ปลอดภัยจากภยันตรายได้ในยุคสมัยการเริ่มต้นของสังคมมนุษย์  วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ล้วนเกี่ยวข้องกับอำนาจในการจัดการระเบียบของสังคมทั้งนั้น  แม้จุดมุ่งหมายในการจัดระเบียบของสังคมมนุษย์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากล้วนอ้างเพื่อประโยชน์ของสังคมทั้งสิ้นแต่ที่มาของอำนาจในการจัดระเบียบของสังคมจะสะท้อนให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่าจะสนองประโยชน์สุขของใคร  และนี่คือรากฐานของความคิดในทางการเมือง

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ศ.ดร.ศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21(2539) : แนวคิด ปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ :
ซัคเซสมีเดีย.
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร.(2529). รัฐศาสตร์การศึกษา. กรุงเทพฯ : งานส่งเสริมวิจัยและตำรากองบริการ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
พฤทธิสาส์น ชุมพล.(2527) “การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง”, เอกสารประกอบคำบรรยาย. คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลิขิต ธีรเวคิน. “แนวการศึกษาการเมืองของสำนักพฤติกรรมศาสตร์(2521) : การวิจารณ์และเสนอตัวอย่างการ
วิเคราะห์แนว Systems Analysis”, รัฐศาสตร์ : สถานภาพและพัฒนาการ. เอกสารวิชาการของ
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ชุดพื้นฐานของสังคมศาสตร์(เล่ม 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิชัย ภู่โยธิน. (2525)“การให้ความรู้ทางสังคมการเมือง”, รวมบทความทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมชน สหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย, 2525.
วิชัย ตันศิริ.(2539). วัฒนธรรมทางการเมืองและการปฏิรูป. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา.
สถิตย์ นิยมญาติ.(2524).สังคมวิทยาการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ดร. สังคมวิทยาการเมือง : หลักการและการประยุกต์. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2527.
Almond, Gabriel A. and Sidney Verba.(1965). The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston : Little, Brown and Company.
Easton, David.(1979). A Framework for Political Analysis.Chicago : The University of Chicago Press.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31