การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้แต่ง

  • พัทนันท์ นฤภัย

คำสำคัญ:

การพัฒนานักเรียน, ไตรสิกขา, ปรัชญาพุทธศาสนาเถรวาท

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีพัฒนานักเรียนโดยทั่วไป2. เพื่อศึกษาหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท3. เพื่อวิเคราะห์วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ

            ผลการวิจัยพบว่า

  • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีพัฒนานักเรียนโดยทั่วไปเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุมีผลมุ่งให้เด็กได้คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงบทบาทได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นผู้ให้การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาการทางกาย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเจริญเติบโตสมวัย มีการดูแลเอาใจใส่เด็ก ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ให้เด็กมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้เด็กสามารถปรับตนเข้ากับครู เพื่อน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสติปัญญาได้อย่างดีที่สุดให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้สะสมประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

           2)หลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการปลูกฝังอบรมขัดเกลาในเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญาไตรสิกขาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญาปิดกั้นโอกาสในการทำความชั่ว และส่งเสริมโอกาสในการทำความดีเป็นสิ่งที่ใช้จัดวางระเบียบสังคมให้เหมาะสมเกื้อกูลสำหรับการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทำจิตของคนให้สงบ ให้มีจิตยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรม เร้าใจให้ฝักใฝ่ และมีวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างความดีงามให้มีความรู้ความชัดเจนในเหตุและผลโดยการใช้ปัญญาในการกำหนดและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

3)วิธีพัฒนานักเรียนด้วยหลักคำสอนเรื่องไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทการพัฒนานักเรียนด้วยหลักไตรสิกขา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาตน จนถึงขั้นปัญญา มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมชั้นสูงในพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุขตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

References

หนังสือภาษาไทย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ.(2552). พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุด 91 เล่ม, เล่มที่ 11, 27)พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย.
มหามกุฏราชวิทยาลัย.มูลนิธิ.( 2523 ).พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

วิทยานิพนธ์
จันทร์ทิมา เทียนศิริ.( 2547 ).ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม. ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว.บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญมา อุปถัมมวงศ์.( 2551 ).การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในชีวิตประจำวันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1.ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.
ปิยะวรรณ กลิ่นจันทร์.( 2552 ).ผลของการพัฒนาการมีวินัยในตนเองทางการเรียนด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
เมืองท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี.ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พระบุญชู กัลณา.( 2551 ).การวิเคราะห์ไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท.ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาพุทธศาสนา.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระมหาเสกสรร จิรภาโส( จี้แสง ).( 2552 ).การศึกษาวิเคราะห์หลักไตรสิกขาที่มีต่อการศึกษาไทย.ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อนุชิต เปรมปรี.( 2553 ).การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสารคาม.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2016-06-30