ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2016): Saeng Isan No 13 No 1 ( 2016): January-June