ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • เพิ่ม หลวงแก้ว

คำสำคัญ:

ปัญหากฎหมาย, มาตรฐานการรับรอง, คุณภาพการศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ก) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย  ข) เพื่อกำหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ค) เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและต่างประเทศและ  ง) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของต่างประเทศและไทยนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตลอดจนการสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษา สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis ) เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนากฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยไม่ได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ คือ

            1) ปัญหาความไม่เสมอภาคกันเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ซึ่งรัฐได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  แต่รัฐยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ได้

            2) ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดเล็กจะมีปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอยู่คือปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาและปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 

            3) ปัญหาโรงเรียนนิติบุคคล มีกฎหมายบัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่มิได้กำหนดขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

            ผู้วิจัยเห็นว่า ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป

References

ประเวศ วะสี.(2544).รายงานการปฏิรูปการศึกษาในฝรั่งเศส.กรุงเทพมหานคร: ที.พี.พริ้นท์.
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (ผู้แปล) Fogarty, R. & Pete,
B. M. (ผู้แต่ง).(2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษา เพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: openworlds.
สมาน อัศวภูมิ.(2543). การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศ อังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง,.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.(2554).แนวทางการดำเนินงานเรียน
ฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ . กรุงเทพฯ.
____. (2555).แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ.
Ministry of Information Affair of Malaysia.(1998). Ministry of Education. Annual Report : Kuala Lumpur.


กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2016-01-31