การดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ผู้แต่ง

  • ลาวัลย์ อุระศิลป์

คำสำคัญ:

การดำเนินงาน, ระบบข้อมูล, สารสนเทศ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 2.) เพื่อเปรียบเทียบการระดับดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180คนจำแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก106คน ขนาดกลาง52 คน ขนาดใหญ่ 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่า  IOC  ระหว่าง 0.67- 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.95  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t – test แบบ Independent samples)และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับการดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ใน 6 ด้าน จำแนกตามสถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  3. ผลการเปรียบเทียบระดับดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ใน 6 ด้าน จำแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่กับกลางและเล็กแตกต่างกัน

References

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ.(2542).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วี.จี.พริ้นติ้ง.
ชัชวาลย์ วงษ์ปรเสริฐ.(2548). การดำเนินงานสารสนเทศเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอ้าน. (2553). การวิจัยเบื้องต้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรีวิยาสาสน์.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2536).การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสื่อ
การสอนในศูนย์วิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2546).รายงานการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ทางการศึกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กลิ่นร่ำ เจริญธุระเดช. (2550). “การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดระการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราช- ภัฏลำปาง.
จินดาวรรณ คะสีทอง. (2549). “การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศา
นันทนา บริรักษ์.(2550). “การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปริชาติ ฤาชากูล. (2553). “การดำเนินงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอีสาน
ประภาพรรณ จันโอทาน. (2547). “สภาพและปัญหาการดำเนินงานการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม”. การค้นคว้าแบบอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เพลินพิศ หยาดผกา. (2548). “การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.
สมศักดิ์ สมบัติอักษร.(2549). “การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2016-06-30