A study of condition, problem, and solution of the academic operations on enhancing the desired characteristics of students in schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area 1.

ผู้แต่ง

  • ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

condition , problem, desired characteristics of students

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   2) เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  3) เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.992 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยรายการเรียงตามลำดับจากค่าสูงมาต่ำ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  และด้านการนิเทศการศึกษา   และรายการที่มีค่าต่ำ คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2) ปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดยเรียงตามลำดับจากค่าสูงมาต่ำ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเท่ากันกับด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายการที่มีค่าต่ำ คือ ด้านการวัดผลประเมินผล

          3) แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามประเด็นสำคัญ  มีดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 8 แนวทาง  2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 แนวทาง          3) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย 8 แนวทาง  4)  ด้านการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 10 แนวทาง  5)  ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 12 แนวทาง  6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 7 แนวทาง   และ7) ด้านการวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย 7 แนวทาง 

References

กรทิพย์ ศกุนตานุรักษ์. (2554).สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
จิติมา วรรณศรี. (2557). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิษณุโลก:รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3.
จิตติพงษ์ กาติวงศ์. (2553).สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ตรีโชค กางกั้น. (2552).สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.นิพนธ์ ยศดา. (2556). การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงระสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
จัดการการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
บูชา ศรีสร้อย. (2551).สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ศึกษาสกลนคร เขต 3.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ:ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ปรียาภรณ์ เชียงเครือ. (2552). การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยสารคาม.
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. (2555). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(พิมพ์ครั้งที่ 6) .สงขลา:นำ
ศิลป์.
เรวดี เถาสุด. (2553). การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ละมัย บัวบาง. (2552). การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
Anthony, Mary Christine Jackson. (2002). “An Investigation of the Efficacy of a Character
Education Program in a Rural Middle School,” Dissertation Abstracts International
63(04) : 1240-A ; October.
Royal, Janell Klingner. (2004). “The Identification of Student Discipline Problems Resulting in
In-School and Out-of-School Suspension by Comparing Gender and Grade Level of
High School Students,”Dissertation Abstracts International.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09