การพัฒนาทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ศมนกานต์ คำมูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ชุดฝึกทักษะการเขียน, การเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การเขียนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นหลักฐานที่ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1 จังหวัดนครราชสีมาและศึกษาผลการใช้ชุดฝึก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียน ปีการศึกษา2561  จำนวน 22 คน ผลการศึกษาพบว่าชุดฝึกทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณามีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  นักเรียนทุกคนที่ได้รับการฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สามารถเขียนรายงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด  หลังจากใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนสามารถตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจได้ผ่านทุกคนและนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อชุดฝึกทักษะการเขียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

References

กชกร ธิปัตดี. (2547). การเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอน. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
จันทร์จิรา พีระวงศ์. (2553). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชรินทร์ เนืองศรี . (2551). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง“กาพย์ยานี 11” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ถวัลย์ มาศจรัส. (2545). สารคดีและการเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ: 21 จูรี่.
ทิพยวรรณ์ ไกรนรา. (2550). ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี .(2550). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยทางการวัดและประเมินผล.มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์-วิโรฒ พิษณุโลก
ภพ เลาหไพบูลย์. (2552). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2544). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ศรีวดี ปิ่นทอง. (2553). การพัฒนาแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล. (2551). รู้ใช้...รู้เทคนิคในห้องปฏิบัติการ. ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Paton, C.-Walsh. (2015). Can Report Templates Aid Student Learning in Undergraduate Chemistry Laboratory Classes?. Journal of University Teaching & Learning Practice, Volume 12, Issue 2. from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1072398.pdf, Retrieved June, 02, 2017
Dybowski, C. (2013). An Example Report. , from https://www.samplestemplates.org/wp-content/uploads/2015/04/lab-report-example-.pdf , Retrieved June, 02, 2017
Keeley, P. (2008) Science Formative Assessment: 75 Practical Strategies for Linking Assessment, Instruction, and Learning (Thousand Oaks, CA: Corwin Press), , from http://www.m5zn.com/newuploads/2015/11/17/pdf/94c3ed79f5625ee.pdf, Retrieved October, 02, 2017
Whitehead, D. & Murphy, F. (2014). Mind Your Language": High School Students Write Laboratory Reports. Journal of Adolescent & Adult Literacy,Volume 57,Issue 6. from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jaal.272/abstract, Retrieved June, 02, 2017,

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09