การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ผู้แต่ง

  • Minda Hendrick Seyffert คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

การดำเนินงานอาเซียนศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา และ 2) ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวิธีดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และ 2) แนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน มีรายการปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 27 รายการ คือ ด้านการบริหารจัดการ มี 6 รายการปฏิบัติ ได้แก่ สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกิจกรรมอาเซียนศึกษาที่เหมาะสม และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการเรียนรู้ มี 6 รายการปฏิบัติ ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูหาความรู้เพิ่มเติม ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มี 5 รายการปฏิบัติ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูระดมความคิดในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มี 4 รายการปฏิบัติ ได้แก่ สถานศึกษาร่วมกับชุมชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีมุมอาเซียนศึกษา และ ด้านการบริหารบุคลากร มี 5 รายการปฏิบัติ ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN learning school)

References

กิตติพงษ์ เจนจบ. (2556). การศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เกียรติมนูญ บัวชื่น. (2557). การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชนิด ปาปะโลม. (2558). การดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
ต่อตระกูล บุญปลูก. (2556). การเตรียมความพร้อมและการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขด้าน การจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS
(พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
รัตนา สีปา. (2557). ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1.
การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2. (2561). เอกสารสารสนเทศ
ทางการศึกษาปีการศึกษา 2561. พระนครศรีอยุธยา : ผู้แต่ง.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
สุรีรัตน์ อุทธา. (2558). แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,
2 (1), 555 - 572.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09