การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • สมควร ข่าสะโปน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำสำคัญ:

การบริหารงาน, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, หนองบัวลำภู

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานและข้อเสนอแนะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 50 รูป/คน นำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า 1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า ด้านการวางแผนมีการปฏิบัติมากที่สุด 1) สภาพการบริหารวิชาการ ได้แก่ การจัดทำแผนการสอน และการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร 2) สภาพงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี 3) สภาพบริหารบุคคล ได้แก่ การกำหนดแผนงานและนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง และกำหนดตำแหน่งและผู้รับผิดชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 4) สภาพงานบริหารทั่วไป ได้แก่ กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานธุรการตามความสามารถ

  1. ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การบริหารวิชาการ รองลงมา คือ การบริหารงานทั่วไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การบริหารงานบุคคล
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 1) ควรจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในทุก ๆ ด้าน 2) ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและประชาชนจากภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมและผู้บริหารต้องมีความเที่ยงตรงสามารถตรวจสอบได้ 3) ผู้บริหารต้องกําหนดมาตรการการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม

References

กองพุทธศาสนศึกษา. (2553). แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2562. นครปฐม : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. (2531). การวัดทัศนคติ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล. พระกฤษณะ อุ่นเรือน. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พระมหาพงษ์ธวัช รตนวชิโร. (2556). การบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู (2559). ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://nbp.onab.go.th/index.php?option=comcontent&view=article
&id=119:2009-06-22-03-14-44&catid=51:2009-07-24-02-37-35&Itemid=133. 25 เมษายน 2560.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09