Factors Affecting the Efficiency of Management in North East Rajabhat University.

Factors Affecting the Efficiency of Management in North East Rajabhat University.

ผู้แต่ง

  • รัตนา รัตนา อาสาทำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏ การบริหารงานพัสดุ ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหาร หัวหน้าสายงาน  หัวหน้าส่วนงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 895 คน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น จำนวน 277 คน โดยวิธีทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 2) หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านกำหนดกลยุทธ์ ด้านวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

 3) หลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และมีอิทธิพลสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการทำงานของบุคากรได้ร้อยละ 73.60 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = .736  ได้สมการถดถอยพหุคูณดังนี้ ดังนี้

 

 

   สมการถดถอบในรูปคะแนนดิบ คือ

0.306+ 0.202+ 0.154+ 0.278 

สมการถดถอบในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

0.276+ 0.214+ 0.186+ 0.347 

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09