ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบริโภคสินค้าและการบริการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์

ผู้แต่ง

  • อำนวย ขำเอนก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริโภคสินค้าและการบริการ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค จิกซอว์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบความรู้ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.74 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.75  และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 4) แบบวัดพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจ พบว่านักเรียนมีระดับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   จิกซอว์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

         

คำสำคัญ: ผลการจัดการเรียนรู้ เทคนิคจิกซอว์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ,

   พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ความพึงพอใจ

 

References

เอกสารอ้างอิง
กาญจนาภรณ์ พลประทีป. (2543). “การบริโภคเชิงตรรกะวิทยา ในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ”, วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะฉัตร ขาวแก้ว. (2542). ผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 305 : ประเทศของเรา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
จริยา ขุนเศรษฐ์. (2551). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ร่วมกับ
แผนภูมิมโนทัศน์ ทีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชามัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย . (2552). ได้ทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Jigsaw สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เดือนเพ็ญ ภูเขียว. (2553). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรกลมสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบกลมรวมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องอาณาจักรอยุธยาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัชวาล แสงจักรวาล. (2551). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ
ผสมผสานการอ่านและการเขียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สกลนคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
อรทัย อินตา. (2547). ผลการใช้วิธีการต่อบทเรียนเรื่องหลักธรรมพัฒนาเพื่อมงคลแห่ง
ชีวิตต่อพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09