ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เชิงนโยบายของรัฐไทย

ผู้แต่ง

  • ขวัญรักษ์ เกษรบัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพการบริหาร, ภาครัฐแนวใหม่, นโยบายของรัฐไทย

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เชิงนโยบายของรัฐไทยเน้นการนำเสนอในด้านหลักแนวคิดเบื้องต้นของการดำเนินงาน ด้วยการกำหนด นโยบาย การวางแผนตามหลักเกณฑ์การสร้างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารงานที่มีการกำหนดด้านการพัฒนารูปแบบ การปฏิบัติงานให้สอดรับกับบริบทการบริหารภาครัฐของไทย ที่เน้นด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละภาคส่วนในการบริหารภาครัฐโดยเฉพาะในสังคมไทยด้วยเหตุนี้การนำเสนอระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามโครงสร้างระบบการทำงานของสังคมไทย ที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างยั่งยืนรวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันโลก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-10