A การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • มนัส สุภาพ คณะศาสนาและปรัชญา

คำสำคัญ:

การเสริมสร้าง, ศักยภาพ, อาจารย์ประจำหลักสูตร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 2) เพื่อสร้างแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 3) เพื่อจัดทำคู่มือการเสริมสร้างศักยภาพแก้ปัญหาและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา จำนวน 20 รูป/คน  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา

            ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร อยู่ในระดับดี ซึ่งพบว่า รายวิชา เนื้อหาวิชา ครอบคลุม ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการผลิตผลงาน ทางวิชาการ ผลิตตำราการ ทำวิจัย มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 2) ด้านพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญาของสังคมที่เป็นพันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับสูงให้กับสังคมประเทศชาติ 2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. การบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงให้สังคมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย พบว่า พันธกิจทั้ง 4 ด้านจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สิ่งสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของอาจารย์ประหลักสูตร

          ผลการวิจัยได้พบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ ซึ่งบทบาทอาจารย์ยุคใหม่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยมุ่งหวังให้อาจารย์เป็นนักวิจัย นำเอาผลการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ต้องทำการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริง แสวงหาแนวทาง หลักการ เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา ซึ่งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้การสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้การพัฒนาตัวอาจารย์และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

References

บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง. 25 พฤษภาคม 2548
ราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำนักมาตร
ฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
สุชาติ เมืองแก้ว. (2550). แนวทางการพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา. เอกสารการประ
ชุมสัมมนา ประจำปี 2550. กรุงเทพมหานคร.
ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วารสารวิชา
การมหาวิทยาลัยปทมุธานี 186 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12