การเปรียบเทียบตัวชี้วัดของการเป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ

ผู้แต่ง

  • กิตติธัช คล้อสวัสดิ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

การเปรียบเทียบ, ตัวชี้วัด, เมืองอัจฉริยะ, เศรษฐกิจอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดของเมืองที่มีเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งทำการศึกษาจากองค์กร หรือสถาบัน และเมืองต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัย VTT ,องค์การระหว่าประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO), องค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป ( ETSI), สิงคโปร์, นิวยอร์ก, ลอนดอน และดูไบ  โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร รายงานการวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอัจฉริยะและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) โดยผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสภาวะแรงงาน ด้านผู้ประกอบการ ด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนานวัติกรรม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นเป็นการกำหนดขอบเขตแบบกว้าง ๆ เป็นมาตรฐานจากการเป็นตัวชี้วัดที่เมืองหลายรูปแบบและแตกต่างกัน ได้นำไปปรับใช้เป็นส่วนมาก ทำให้เมืองที่ต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะนั้นสามารถนำไปประเมินและปรับใช้ได้

References

1. ภาษาไทย
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), (2555), KPIs ไม่ยุ่งยาก อย่างที่คิด. ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.etda.or.th/content/1128.html
สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล). (2562). รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ปี 2561. ค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 ,จาก https://smartcitythailand.or.th/face/images/card/1555662395.pdf
อรทัย ก๊กผล, (2559). Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ,จากwww.kpi.ac.th/media/pdf/book/m10_672_0ba988a084a09c1533f007140fcc1631.pdf
อริสา จันทรบุญทา,จิรัฐ เจนพึ่งพรม. (2561). ความเป็นเมือง (Urbanization) และนัยเชิงนโยบายของไทย ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 ,จากhttps://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_128.pdf
เอกชัย สุมาลี. (2558). Smart City: การพัฒนาและปรับใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

2. ภาษาอังกฤษ
Aapo Huovila, Peter Bosch, Miimu Airaksinen. (2019). Comparative analysis of standardized indicators for Smart sustainable cities: What indicators and standards to use and when? Retrieved May 2, 2019, from, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118309120?fbclid=IwAR1-GoPrV1- AfLHZpG7V4ZWeUSjbeKf83wvgKCt0Rrfg7llf4jn6P8fAQEY
Albino, Vito & Berardi, Umberto & Dangelico, Rosa. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. Retrieved June 21, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/311947485_Smart_Cities_Definitions_Dimensions_Performance_and_Initiatives
Bee smart city (2018) Smart City Indicators: Six Strategic Fields of Action Retrieved June 25, 2019, from https://hub.beesmart.city/smart-city-indicators/
Boyd Cohen (2014) Smart City Index Master Indicators Survey Retrieved June 21, 2019, from https://smartcitiescouncil.com/resources/smart-city-index-master-indicators-survey
Boyd Cohen. (2014). The Smartest Cities in The World 2015: Methodology Retrieved June 21, 2019, from https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology
Elsa Estevez, (2016), Smart Sustainable Cities: Reconnaissance Study, United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance Retrieved June 19, 2019, from http://collections.unu.edu/eserv/UNU:5825/Smart_Sustainable_Cities_v2final.pdf
ITU. (2014). Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities. Retrieved June 23, 2019, from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
Peter Bosch, Sophie Jongeneel, Vera Rovers, Hans-Martin Neumann, Miimu Airaksinen and Aapo Huovila (VTT)., (2017). CITYkeys indicators for smart city projects and smart cities Retrieved June 28, 2019, from http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeysD14Indicatorsforsmartcityprojectsandsmartcities.pdf
Report, D. E. (2017). Dubai Economic Report 2017. Retrieved June 2, 2019, from http://www.dubaided.ae/StudiesAndResearchDocument/DubaiEconomicReport_EN_2017.pdf
Smart Nation and Digital Government. (2019). Transforming Singapore Office Retrieved June 21, 2019, from https://www.smartnation.sg/why-Smart-Nation/transforming-singapore
The City of New York. (2015). The City of New York Mayor Bill de Blasio One New York The Plan for a Strong and Just City Introduction and Evolution 8. Retrieved June 1, 2019, from https://onenyc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2018/04/OneNYC-1.pdf
The London Sustainable Development Commission. (2018). London’s Quality of Life Indicators Report 2017. Retrieved July 2, 2019, from https://data.london.gov.uk/londons-quality-of-life-indicators-report/
United Nations Economic Commission for Europe. (2017). United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) Retrieved July 2, 2019, from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
VTT - Technical Research Centre of Finland. (2017). CITYkeys indicators for smart city projects and smart cities. Retrieved July 1, 2019, from http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeystheindicators.pdf

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-12-12