ภาวะผู้นำยุคใหม่และทักษะในการบริหารงานในองค์กร

ภาวะผู้นำยุคใหม่และทักษะในการบริหารงานในองค์กร

ผู้แต่ง

  • ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำยุคใหม่, ทักษะการบริหารงานในองค์กร

บทคัดย่อ

ภาวะผู้นำยุคใหม่และทักษะในการบริหารงานในองค์กรในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่กล่าวกันว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกๆ องค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสังคมโลก ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและอื่นๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยังมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาถึงปัจจุบัน หากมองในระดับองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ และในทุกๆ ระดับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์องค์กร ตลอดจนวิเคราะห์หรือหาจุดเด่น     จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคปัญหากับคู่แข่งขันขององค์กรต่างๆ  ซึ่งในความเป็นภาวะผู้นำยุคใหม่เป็นหน้าที่หนึ่งในหลายๆ หน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารจึงแตกต่างกันกล่าวคือ ผู้บริหารเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์กร มีอำนาจโดยตำแหน่งและได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง จะมุ่งเน้นที่การควบคุม การตัดสินใจ และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้นำองค์กร ส่วนภาวะผู้นำยุคใหม่นั้นจะได้รับมอบอำนาจทางสายงานแต่มีอำนาจโดยวิธีอื่นๆ มีบทบาทที่กว้างกว่าบทบาทผู้บริหาร ภาวะผู้นำยุคใหม่จะเน้นที่กระบวนการการมีส่วนส่วนของกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการใช้อำนาจกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้นภาวะผู้นำคือศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผู้นำและผู้บริหาร จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร งานจะดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อยอดเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของภาวะผู้นำยุคใหม่กับทักษะในการบริหารงานในองค์กรและมีความเร่งด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองและเพื่อให้ตระหนักถึงภาวะผู้นำยุคใหม่และทักษะในการบริหารงานในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการยุคใหม่ ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ธุรกิจก็ย่อมจะเยอะขึ้น ผู้บริหารต่างก็มีเทคนิคในการบริหารงานที่เก่ง ดูทันสมัยขึ้น และเมื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดประกายก่อให้เกิดการประสบความสำเร็จในทุกๆ      ด้านในการบริหารองค์กร

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำยุคใหม่กับทักษะในการบริหารงานในองค์กรนั้นทักษะผู้นำที่ดี เก่งคน เก่งงาน    มีความก้าวหน้าในอาชีพนักบริหารถึงแม้ว่าการได้รับหรือได้เลื่อนตำแหน่งให้ผู้นำนั้นเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการเป็นผู้นำที่มี  ทักษะผู้นำ เพื่อทำตัวเองกลายเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งจะต้อง เก่งคน เก่งงานและสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักบริหารได้ ปกติผู้นำจะต้องมีความสามารถมากกว่าผู้ตามเสมอ ถึงจะได้รับการยอมรับและได้รับความศรัทธาจากผู้ตาม  ดังนั้นผู้นำที่ดีควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  รวมทั้งปรับปรุงภาวะความเป็นผู้นำให้ดียิ่งขึ้น ทักษะผู้นำที่ดีต้องสามารถโน้มน้าวผู้ตาม ให้ลงมือทำงานจนบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ที่ได้ตกลงร่วมกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งอาศัยเทคนิคการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรเป็นสำคัญ          

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำยุคใหม่, ทักษะการบริหารงานในองค์กร

References

กวี วงศ์พุฒ อ้างใน ขวัญเรือง โพงขุนทด . (2557). แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ. การเรียนการสอนวิชาการบริหารจัดการทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. นครราชสีมา: 14-15.
จิณณ์ณัฎฐ์ พรหมนุรักษ์. (2562). Executives Communication: ทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารยุคใหม่. การอบรม. รุ่นที่ 13 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม, Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่.
มัลลิกา ต้นสอน. (2544). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
วีรชัย ตันติวีระวิทยา. (2530). In Search of Excellence. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สถาบันฝึกอบรม แฮปปี้เทรนนิ่ง. (2562). ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม. [ออนไลน์]. http://www.happy-training.com [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562].
Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. (1985). The American Heritage Dictionary. American : 719.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-09