ความต้องการการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • Akkharadet Neelayothin มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Mahamakut Buddhist University Isan Campus (มมร.อส.)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรสาร 0-4324-2386 โทรสาร 0-4324-2386

คำสำคัญ:

ความคิดเห็นการศึกษาต่อ, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, การบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นแบบเชิงสำรวจศึกษาความต้องการการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และศึกษาความคิดเห็นหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่ามีความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษา และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 375 คน ในพื้นที่ 6 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย, วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่, วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตร้อยละ 85.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นครู มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานระหว่าง 6-10 ปี ต้องการศึกษาต่อทันที ร้อยละ 57.3 และมีความต้องการแบบแผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา การจัดช่วงเวลาการเรียนการสอนภาคพิเศษวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่ 08.30-17.30 น. วางแผนการศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน เชิญอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงต่างประเทศมาร่วมสอน ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา และห้องทำงานนิสิตพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  2. ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็นความสำคัญต่อหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่ามีความคิดเห็นความสำคัญของหลักสูตรในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ประกอบบด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และเชื่อถือในสถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช และข้อเสนอแนะการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรพัฒนาหลักสูตรรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนที่ทำงาน ควรมีระบบประกันคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ให้ทันตามกำหนดเวลาและคุณภาพ

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2020-06-17