การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม

ผู้แต่ง

  • ปรัชญา บุตรวงษ์ -

คำสำคัญ:

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้, โครงงานคอมพิวเตอร์, กระบวนการสืบเสาะ, เทคนิคกระบวนการกลุ่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 32 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent  Samples (Pre  Test – Post  Test)

              ผลการวิจัย  พบว่า 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  86.03/85.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม  มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ  0.7675  ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  76.75 2)  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โครงงานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

References

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
จันทร์เพ็ญ ภูโสภา. (2559). จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
ชนินทร์ทิพย์ ลายพยัคฆ์. (2555). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมือง นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ วท.ม. นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ :
แดเน็กซ์อินเตอร์คอปอเรชั่น.
ดวงนภา สิงหพันธุ์. (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. จันทบุรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี.
ดวงชีวัน กิติอาษา. (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง เอกภพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
พิษณุโลก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญญาภา วิไลวรรณ. (2556). การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคิดสร้างสรรค์สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร. (2556). การจัดการเรียนรู้. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประสาท อิสรปรีดา. (2552). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย. (ม.ป.ป.). กระบวนการเรียนรู้ : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคม. กรุงเทพ ฯ :
พิสิษฐ์ไทย ออฟเซต.
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย. (ม.ป.ป.). กระบวนการเรียนรู้ : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคม. กรุงเทพ ฯ :
พิสิษฐ์ไทย ออฟเซต.
เสาวนีย์ วิชิต. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาการพูดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2020-06-17