การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง

  • ปรัชญา บุตรวงษ์ -

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ทักษะการคิดสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน  2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยนำข้อมูลจากระยะที่  1  มาสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ  แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน  ตรวจสอบความเหมาะสม  ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ  ก่อนนำไปใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  จำนวน  30  คน  ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 30 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากแบบยกกลุ่มทั้งห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่อง  ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี  รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี  จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์  เรื่อง  ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี  รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  4) ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  แบบ  Dependent  Samples (Pre  Test – Post  Test)

ผลการวิจัย  พบว่า  (1) แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  7  ขั้นตอน  ได้แก่  1) ขั้นนำ  2) ขั้นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  3) ขั้นสมมติตัวเองเปรียบเทียบกับสิ่งของ  4) ขั้นเปรียบเทียบคู่ขัดแย้ง 5) ขั้นอธิบายความหมาย  6) ขั้นสร้างสรรค์งาน  และ  7) ขั้นประเมินผลและสรุปผลการเรียนรู้  (2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีลักษณะเป็นแผนภูมิโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) วัตถุประสงค์  2) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด  3) สภาพและลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4) องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ 5) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( = 4.82) (3) ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  85.07/85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ  0.7700  ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  77.00  และนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

References

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 13.
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัวพิศ ภักดีวุฒิ. (2558). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย โดยใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวงจรการปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร. (2556). การจัดการเรียนรู้. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประสาท อิสรปรีดา. (2552). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุริยา กลิ่นบานชื่น. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพละศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 - 2549). กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Clapham, Maria M. (1997). Ideations Skill Training : A Key Element in Creativity Training Programs. Creativity Research Journal. 10(1) : 33-34.
His-chi H., L. Ying-Hsin Liang and L. Teng-Ying. (2004). A Creative Thinking Teaching Model in a Computer Network Course for Vocation High School Students. World Transactions on Engineering and Technology Education. 3(2) : 243-247.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2020-06-17