การสังเคราะห์งานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้แต่ง

  • สรัญญา โชติรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่

คำสำคัญ:

คำสำคัญ การสังเคราะห์งานวิจัย, ฐานข้อมูล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3) เพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) จากฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2561 ผลการวิจัยพบว่าจำนวนงานวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีผลงานวิจัยทั้งหมด 19 ปี จำนวน 251 เรื่อง เงินสนับสนุนงานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และมีแนวโน้มการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของศักยภาพการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมีศักยภาพการวิจัยในระดับมาก และจากผลการวิจัยได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาด้านทิศทางการวิจัย การพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนาด้านระบบสนับสนุนและระบบจูงใจ และการพัฒนาด้านการติดตามและประเมินผล

References

ปัญจพร คำโย. 2559.การศึกษาเชิงอภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนประเทศไทย. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานบริการวิชาการและวิจัย. 2561. ข้อมูลฐานข้อมูลการวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2543-2561. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. แพร่. (เอกสารอัดสำเนา).
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ. 2554. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-27