ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2563): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 17 2(2020). Saeng Isan Academic Journal Vol.17 No.2 July- December 2020