บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

ผู้แต่ง

  • ไกรสิทธิ มนวิรโย วัดป่ารัตนมงคล

คำสำคัญ:

:นักสังคมสงเคราะห์, บทบาท, ผู้ติดเชื้อเอดส์

บทคัดย่อ

บทความนี้  ต้องการศึกษาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ที่ติดเชื่อ  HIV  ปัจจุบันสภาวะผู้ติดเชื้อ HIV  ที่มีปัญหาในการดำรงชีวิต  มีเป็นจำวนมาก  และส่วนมากก็เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันการติดเชื้อ  พร้อมทั้งการดูแลและการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV จึงเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันของผู้ป่วยกับสังคมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ  นอกจากนี้แล้วปัญหาในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของตัวผู้ป่วย และคนภายในครอบครัวในด้านการช่วยเหลือ  ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ จากทางภาครัฐหรือเอกชน นักสังคมสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นวิชาชีพที่ต้องช่วยเหลือสังคม  และเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ทักษะในการแก้ไขสภาพปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็น ปัญหาบุคคล กลุ่มคน หรือแม้กระทั้งชุมชน  นักสังคมสงเคราะห์จะเข้ามารับบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหาร่วมกับ สหวิชาชีพอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หมอ พยาบาล  สาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาและลดปัญหาของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับสวัสดิการ

References

กองบรรณาธิการ HB. 2560 .การป้องกันโรคเอดส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563, จาก https : //hd.co.th/aids.prevention
ข่าว TCIJ. 2560 .ไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 17 คนต่อวัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563, จาก https://www.tcijthai.com/news/2019/11/scoop/9565
จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์.2551.บทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราห์. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563, สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง), หน้า 111-118.
ชยานันทมนุนี. 2560 .นักสังคมสังเคราห์ผู้แก้ปัญหาขความต้องการองมนุษย์.สืบค้นเมื่อ 29ตุลาคม 2563, จาก Sogjn.mcu.ac.th › google-document-embedder › load ›
ธนา นิลชัยโกวิทย์. 2538 .ปัญหาจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV.สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน2563,จาก https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generaldoctor/06052015-1319
นงลัก เอมประดิษฐ์. 2527 .แนวคิดและวิธีการสังคมสงเคราะห์. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563, จาก https://shorturl.asia/VTxau
นิพรรณพร วรมงคล. 2545 .การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารก. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563, จาก https://shorturl.asia/RdHyf
ปุณฑรารัตน์ นาชัยโชติ. 2561 .แนวคิดและทฤษฎีของ Abraham H.Maslow.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563, จาก http://phunthararat.blogspot.com/2018/11/abraham-maslow.html
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. 2535,ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2563, ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ. (2559) .สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563, จากhttps://www.bumrungrad.com/th/health-blog/november-2016/hiv-aids-infection-treatment

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-27