ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน

ผู้แต่ง

  • Kunnarat Rittichai Kasetsart University

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : ความคิดเห็น, กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ , โรงเรียนอนุบาลเอกชน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน       6 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู แบ่งเป็น 8 ด้านประกอบด้วย ด้านก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ด้านระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ด้านหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ด้านความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในต่อการประกันคุณภาพภายนอก ด้านเกณฑ์การพิจารณาการประเมินเชิงคุณภาพ ด้านเกณฑ์การประเมินความโดดเด่น ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมศ. ด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครู รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในแต่ละด้านมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทั้ง 7 ด้าน เรียงลำดับได้ดังนี้ คือ ด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก ด้านเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ ด้านความเชื่อมโยงประกันคุณภาพภายในต่อการประกันคุณภาพภายนอก ด้านระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ด้านก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ.และด้านเกณฑ์การประเมินความโดดเด่น ส่วนความคิดเห็นในระดับมาก มีเพียงด้านเดียว คือ ด้านหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-25