สังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธ : อาจารย์กับศิษย์

ผู้แต่ง

  • worateb อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คำสำคัญ:

พุทธศาสนา, สังคมสงเคราะห์, อาจารย์, ศิษย์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักสังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธระหว่างอาจารย์กับศิษย์ หลักสังคมสงเคราะห์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์นั้นมีในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้วางหลักปฏิบัติไว้ เรียกว่า วัตร คือ แบบอย่างอันอาจารย์และศิษย์ควรประพฤติต่อกันและกัน มี อาจริยวัตร ข้อปฏิบัติที่ศิษย์ต้องปฏิบัติต่ออาจารย์ และ อันเตวาสิกวัตร ข้อปฏิบัติที่อาจารย์ต้องปฏิบัติต่อศิษย์ ข้อยืนยันได้ชัดถึงการสังคมสงเคราะห์ของอาจารย์กับศิษย์ คือ จากความหมายของคำว่า อาจารย์และศิษย์ ซึ่งในความหมายเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นทั้งหน้าที่ที่อาจารย์ต้องปฏิบัติต่อศิษย์และระบุให้เห็นว่าศิษย์ต้องปฏิบัติต่ออาจารย์

ศิษย์กับอาจารย์ต้องรัก เคารพ ซื่อสัตย์ แนะนำสั่งสอน อาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและยังความเจริญให้เกิดขึ้นได้ หากเกิดความขัดแยังกัน เมื่อนั้นจะหาความเจริญไม่ได้

Author Biography

worateb, อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วรเทพ เวียงแก สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

References

คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2531).พระธัมมปทัฏฐ-
กถาแปล ภาค 2.พิมพ์ครั้งที่ 12.โรงพิมพ์มหามกุราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร.
พ 16 ศูนย์มหาสารคาม. (2548). การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.เอกสารประกอบการสัมมนา
แนวทางการบริหารการศึกษาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ.ปีที่ 1.ฉบับที่ 1.
พระทศเทพ ทสธมฺโม (วณิชาติ) และคณะ.จริยศาสตร์: ความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี
(The Ethics: The Gratefulness for a Previous Benefactor).วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) น.248-249.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).(2546).พุทธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 11.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร.
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).(ม.ป.ป.). เทศนาวาไรตี้.โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง.
กรุงเทพมหานคร.
พระมหาสมปอง มุทิโต.(2542) คัมภีร์อภิธานวรรณนา. โรงพิมพ์ธรรมสภา.กรุงเทพมหานคร.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรรม.
พิมพ์ครั้งที่ 4. ด่านสุทธาการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร.
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์.(2535).อภิธานปฺปทีปีกาและอภิธานปฺ-
ปทีปีกาสูจิ.โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร.
ราชกิจจานุเบกษา.(2481).พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระวันรัต
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังราช. เล่ม 55. ตอน ๐ ก. 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481.
วรเทพ เวียงแก.การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีล (Quality Development with Precept).
วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) น.14-25.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.(2538).วินัยมุข เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 30.
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
สุรีย์ มีผลกิจและวิเชียร มีผลกิจ. (2545). พระพุทธกิจ 45 พรรษา.พิมพ์ครั้งที่ 3.พิมพ์ที่ บริษัท
คอมฟอร์ม จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
สำนักเรียนราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. (2547). คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นโท. โรงพิมพ์มหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร.
Phra Dhambhidok (P.A.Payutto). (2003). Dictionary of Buddhism. Eleven
publishing.Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing house.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-25