การสอนพลศึกษาไทยในยุค COVID 19 กับ FLIPPED CLASSROOM

ผู้แต่ง

  • กนกพร ปินะกาลัง คณะศึกษาศาสตร์

คำสำคัญ:

การสอนพลศึกษา, COVID 19, ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

บทคัดย่อ

รายวิชาพลศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในปัจจุบันการศึกษาไทยประสบปัญหา COVID 19 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนนั้นไม่สามารถทำได้เต็มที่ ครูผู้สอนจึงต้องเลือกรูปแบบวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และสถานการณ์ในปัจจุบัน รูปแบบการจัดการเรียนการการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่มีใจความสำคัญคือ “เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน” โดยหัวใจหลักที่แท้จริงของรูปแบบการสอนนี้ที่ครูผ็สอนควรยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่F – Flexible Environment, L – Learning Culture, I – Intentional Content และP – Professional Educator จากรูปแบบเทคนิคดังกล่าวผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่ารูปแบบการสอนนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถพัฒนาผู้เรียนในการเรียนพลศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

References

ภาษาไทย

เจริญ กระบวนรัตน์. (2558). หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เจริญ ภูวิจิตร์. (2564). ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564,

สืบค้นจาก http://www.nidtep.go.th/webnidtep2015/files/090460_1.pdf

ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์และคณะ. (2561). แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับวิชาพลศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564,จากhttps://so03.tcithaijo.org/index.php/liberalartsjournal/article/download

/138934/103215/.

ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย. (มปป.). The Flipped Classroom to Learning and

teaching in Thailand. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564, สืบค้นจาก https://www.academia.edu.

วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2561). หลักและวิธีการสอนพลศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

วิจารณ์ พานิช. (2556). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพมหานคร. ฝ่าย โรงพิมพ์ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น.

สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์. (2547). 4 ทศวรรษการกีฬาแห่งประเทศไทย = Sport authority of Thailand / การกีฬาแห่งประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย.

สุรศักดิ์ ปากเฮ. (2556). ห้องเรียนกลับทาง: ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564, สืบค้นจาก http://phd.mbuisc.ac.th/academic/flippedped%20classroom2.pdf.

โอภาส พุทธเจริญ. (2564). โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม. สืบค้นเมื่อวันที่ 20

พฤศจิกายน 2564, สืบค้นจาก https:// chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/ระดับของผู้ป่วยโควิด-19.

ภาษาอังกฤษ

Bergmann & Sams. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.

Dong, E., Du, H., & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID19 in real time. The Lancet Infectious Diseases,20(5), 533–534. doi:10.1016/S1473-3099(20)30120-1. สืบค้นจากhttps://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30120-1/fulltext. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564.

Jureerat Thomthong. (2014) ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom) สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564, สืบค้นจาก https://prezi.com/o1meklxbpyl2/the- flipped classroom/.

Jackie Gerstein, Ed.D. (2016). The Flipped Classroom Model: A Full Picture. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564, สืบค้นจาก http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/06/13/the- flipped-classroom-model-a-full-picture/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27