การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้แต่ง

  • สายฟ้า หาสีสุข -

คำสำคัญ:

การวิจัยและพัฒนา, แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2) สร้างและประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จำนวน 32 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจจากการอ่านภาษาอังกฤษ จำคำศัพท์ที่ถาวรไม่ได้ 2) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.64/80.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

References

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

เกษฎา ไชยวงษ์จันทร์. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จันทิมา วัฒนานนท์เสถียร. (2558). ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ปรัชญาพร จันพุทซา. (2558). การพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้เทคนิค STAD. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา. (2561). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560. ปทุมธานี.

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์เลิฟเพรส.

สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. (2545). การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพฯ: เดอะโนว์เลจ.

สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ. (2545). เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้น.

อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์. (2551). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่องสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ภาษาต่างประเทศ

Duangloi M. (2015). Factors affecting English reading problems of students in Rajamangala University of Technology Krungthep. Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 3 (1), 151-65.

Narkprom N, Poosiripinyo V, Saito S. (2016). An investigation of English reading problems of 4th year English major students in the Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University. In: 16th National Conference Seminar and Research Presentation of Ratchphat Graduate Student Network in the North.

Slavin, Robert E. (1995). Educational Psycho logy. 4 th ed. New York: Allyn and Bacon.

Turner K, Boonprasithi T, Pinyomit S. (2010). Effects of an integrating academic service project into English course for nursing students. Journal of Nursing Education, 3 (2), 28-43.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27