การพัฒนาความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ E-Book สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้แต่ง

  • rachapoom parprom นครพนม

คำสำคัญ:

การพัฒนาความรู้; คอมพิวเตอร์เบื้องต้น; E- Book;ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4; โรงเรียนบ้านโคกกลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกกลางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหารโดยใช้ E- Bookโรงเรียนบ้านโคกกลาง จำนวน 18 คน ได้มาโดยได้มาจากการสุ่มแบบง่ายโดยวิธีจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยชุดสื่อการเรียนการสอน  E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.93คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 คะแนน คะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.44 เมื่อพิจารณาพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคนแสดงว่าการจัดการเรียนด้วยชุดสื่อการเรียนการสอน สอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานสำหรับการวิจัยแสดงว่าการจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง ง14101 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง


References

กรรณิการ์ ถีราวุฒิ. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0109431 นิทานสุภาษิต โดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตหลักสูตรวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3

มหาลัยทักษิณ. วารสารอินทนิลทักษิณสาร(ฉบับพิเศษ) ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560,หน้า 127-140, สืบค้นจาก : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/154281,

สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. สืบค้นจาก :

https://he02.tci-thaijo.org › article, สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560.

จรัญญา จงวสุศรี. (2551). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฝึกการอ่านร้อยกรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร ,หน้า 135-142, สืบค้นจาก : http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=10081353 : สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

นิวาดี นิสาตโสภณ. (2555). รูปแบบการเรียนของผู้เรียนในมุมมองของทฤษฎีการเรียนรู้แบบประสบการณ์.

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นจาก : http://digital_collect.lib.buu.ac.th › dcms, สืบค้นเมื่อ

มีนาคม 2560.

ไพรสัณฑ์ สุวรรณศรี. (2551). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องความรู้

พื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเจี้ยนหัว. การค้นคว้า

อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 97-86, สืบค้นจาก :

: http://dspace.bru.ac.th, สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

วสันต์ อติศัพท์. (2559). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 5

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559:หน้า42-49 สืบค้นจาก : http://ithesis- ir.su.ac.th › dspace › bitstream , สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

เสาวภา วิชาดี. (2559). การศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่. การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. Executive Journal มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,หน้า 26-30, สืบค้นจาก https://so02.tci-thaijo.org ›,:สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

สุวิดา เนาว์แสง. (2550). ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่าน

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.

มหาวิทยาลัยทักษิณหน้า,หน้า 78-92, สืบค้นจาก :http://book.pbru.ac.th › thesis ›, สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

สุวิดา ศรีนาค. (2552). ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่าน

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่4. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ,หน้า 111-135, สืบค้นจาก : https://he02.tci-thaijo.org:สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2560

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27