การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

ผู้แต่ง

  • Jenjira Prawsri โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป.อบ.3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) (2) ศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 28 คน โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เครื่องมือ    ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง            คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล     (จันทน์รัตนานุเคราะห์) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.86 คิดเป็นร้อยละ 82.86 มากกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด (2) ประสิทธิผลทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67 มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด         

References

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,หน้า 1

________. (2551). แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ,หน้า 37.

เกษร ยันรัมย์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน,คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 109.

เจนจิรา ถาสีทะ. (2564). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน,คณะครุศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 3.

นันทวัน กองธรรม. (2556). การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 86

ประวีณ์นุช ศิริบูรณ์ (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน,คณะครุศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 85

รสริน สงครามสี. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง อักษรควบ และอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาหลักสูตรและการสอน,คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,หน้า 1.

เลิศลักษณ์ กำลังเลิศ. (2558). การพัฒนาผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน,คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 90.

ศศิวิมล แทนด้วง. (2556). เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์,มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,หน้า 73.

อดิสรณ์ ณ อุบล. (2556). การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD. การค้นคว้าอิสระ,สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,หน้า 83-84.

อภิวัฒน์ โตชัยภูมิ. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,หน้า 79.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-21