การพัฒนาแผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้แต่ง

  • ปิยาภรณ์ หนุนเพ็ชร -

คำสำคัญ:

แผนที่ความคิดแบบดิจิทัล; การเรียนร่วมกัน; การอ่านจับใจความ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังจากการใช้แผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังได้รับการใช้แผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากจำนวนนักเรียน 670 คน ใช้วิธีสุ่มแบบแบบกลุ่ม ได้นักเรียนจำนวน 35 คน เนื่องจากประชากรมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม ได้แก่ เพศ สติปัญญาที่มีความสามารถแตกต่างกัน คือ เก่ง กลาง และอ่อน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 82.62/82.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใช้แผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนที่มีต่อแผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนที่ความคิดแบบดิจิทัลร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความอยู่ในระดับมากที่สุด

References

กรรภิรมย์ แก้ววัน. (2564). ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ แผนผังความคิด (Mind

Mapping) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารมนุษย

สังคมสาร (มสส.), ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2564, หน้า 75-96.

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2563). การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ. (พิมพ์ครั้งที่

. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โชติกา เปรมสิงห์ชัย. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใชแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน, 17 มิถุนายน 2559, วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา, หน้า 678 - 687

ราชกิจจานุเบกษา. (2564). เล่ม 135 ตอนพิเศษ 44 ง,23 กุมภาพันธ์ 2564.

รุ่งตะวัน นวลแก้ว. (2560). ผลของการสอนอ่านโดยใช้แผนผังความคิดที่มีต่อความ

เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

รัตนา พรมภาพ. (2551). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน.

หลักสูตรของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศยามน อินสะอาด. (2561). การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูง. กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้นท์(1991).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2). (2545).

แผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559) ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Afflerbach, P., Pearson, P.D., and Paris, S.G. (2008). Clarifying differences

between reading skills and reading strategies. The Reading

Teacher. Vol.61.,p. 634-373.

Ahmad Khoirul Anwar. (2020). The effect of collaborative strategic

reading toward students reading skill. Anglophile Journal 1(1):

p. 21-28.

Arik Susanti, Pratiwi Retnaningdyah, Ade Nila Puspita Ayu and Anis

Trisusana. (2020). Improving EFL students' higher order thinking

skills through collaborative strategic reading in Indonesia.

International Journal of Asian Education. 1(2):p. 43-52.

Dipak Bhattacharya and Ramakanta Mohalik. (2020). Digital Mind

Mapping Software: A New Horizon in the Modern Teaching Learning Strategy. Advances in Education and Philosophy 4(10): p.400-406.

Fahd Hamad Alqasham and Arif Ahmed Mohammed Hassan Al-Ahdal.

(2021). Effectiveness of mind-mapping as a digital brainstorming

technique in enhancing attitudes of Saudi EFL learners to writing

skills. Journal of Language and Linguistic Students 17(2): p. 1146 – 1156

Gani, S.A., Yusuf, Y.Q. and R. Susiani. (2016). Progressive outcome of

collaborative strategic reading to EFL learners. Kasetsart Journal

of Social Sciences. Vol.37. No. 3 September-December, p. 144-

Johnson, F.P. and D.W. John. (1987). Join Together: Group Theory and

Group Skills. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Mahmoud Adel Baghagho. (2021). The effect of digital mind mapping

on developing EFL reading comprehension skills among preparatory School Students. Contemporary Curriculum and Educational Technology 2 (3): p. 33-58.

Mohammad Mahmoud Talal Mohaidat. (2018). The impact of electronic

mind maps on students’ reading comprehension. English

Language Teaching 11(4): p.32-42.

Myers, John. (1991). Cooperative Learning. Retrieved from

http://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/collab.learni. ng/pa nitz2.html, Acceded on 21 July 2022.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-24