คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสาร หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้เขียน 

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ (Checklist)

☑ ไฟล์บทความขนาดหน้ากระดาษ A4 ระยะขอบห่าง 1 นิ้วทั้งสี่ด้าน จำนวน 8-15 หน้า (รวมรายการอ้างอิง) ใช้โปรแกรม Microsoft Words สกุล .doc/.docx ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยใช้รูปแบบการเขียนบทความตามที่วารสารกำหนด
☑ บทความมีชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ e-mail ของผู้ประสานงาน
☑ การอ้างอิงบรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA 7th edition ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและส่วนท้ายเฉพาะที่ปรากฎในบทความเท่านั้น
☑ บทความที่จะตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
☑ ผู้เขียนต้องคำนึงถึงจริยธรรมไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง บทความต้องมีค่าความซ้ำของผลงาน (โปรแกรม CopyCatch) ไม่เกินตามค่าที่วารสารกำหนด 

การส่งบทความเข้าสู่ระบบ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์
ส่งบทความ (submit a paper)
* สามารถศึกษาคู่มือ การใช้ระบบ Thaijo สำหรับผู้แต่ง

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ
ชำระเมื่อบทความได้ผ่านกระบวนการของวารสารจนถึงขั้นตอนรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Accept Submission) 
ผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เลขที่ 540-1-10411-1
พร้อมส่งหลักฐ่านการชำระเงินมาที่ e-mail: lannajo2018@gmail.com


รูปแบบการเขียนบทความ


ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้เขียน บทคัดย่อ และคำสำคัญ

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรหนาขนาด 16 pt กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรหนาขนาด 16 pt กึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นคำ ยกเว้น a, an, the, of, for, on, or, at
 3. ชื่อ-สกุลผู้เขียน ตัวอักษรขนาด 14 pt ชิดขวาหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุชื่อหน่วยงานในเชิงอรรถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้หมายเลข 1, 2, 3 กำกับหลังชื่อผู้เขียน บทความวิจัยสามารถระบุชื่อผู้เขียนได้ไม่เกิน 5 ท่าน บทความวิชาการไม่เกิน 3 ท่าน
 4. Corresponding Author E-mail ระบุอีเมล์ผู้เขียนที่ติดต่อประสานงาน ตัวอักษร 14 pt ชิดขวาหน้ากระดาษ
 5. บทคัดย่อ (Abstract) หัวข้ออักษรหนาขนาด 16 pt เนื้อหาอักษรขนาด 14 pt ไม่เกิน 300 คำ ระบุวัตถุประสงค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ/คุณภาพ วิธีการวิจัยและผลการวิจัย
 6. คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำสำคัญ จำนวน 3-5 คำ

⇡ up 

บทความวิจัย
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

 1. ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. บทนำ (Introduction) ความเป็นมา ความสำคัญ และเหตุผลในการวิจัย
 3. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)  ระบุเป็นข้อ ๆ
 4. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. สรุปผลการวิจัย (Results) ตอบวัตถุประสงค์
 6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายเฉพาะประเด็นสำคัญ
 7. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย (New Body of Knowledge) สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพและข้อความ
 8. สรุป (Conclusion) (ถ้ามี) ระบุข้อสรุปที่สำคัญ
 9. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 10. แหล่งอ้างอิง (References) เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

หมายเหตุ การนำเสนอรูปภาพและตาราง ต้องมีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขกำกับรูปภาพไว้ด้านบนหรือด้านล่าง อักษรตัวหนา เช่น ตารางที่ 1 หรือ table 1 และ รูปที่ 1 หรือ Figure 1 รูปภาพและตารางที่นำเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วน หากนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน

การใช้ตัวเลขคำย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centred learning)

⇡ up 

บทความวิชาการ
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt

 1. ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. บทนำ (Introduction)หลักการและเหตุผลของบทความที่เขียน
 3. เนื้อหา (Content) เนื้อหาตามประเด็นที่นำเสนอ
 4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญของบทความตามเนื้อหาที่ได้กล่าวมา
 5. แหล่งอ้างอิง (References) เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

⇡ up 

รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม
ใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association style) 7th edition 
* สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://apastyle.apa.org


การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citation)

การอ้างอิงในเนื้อเป็นวิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า (ถ้ามี) ไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าข้อความ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้

การอ้างอิงก่อนข้อความ : ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ ยืนนาน (2548) พบว่า ...
การอ้างอิงหลังข้อความ : ... ที่กล่าวไว้ (Williams & Hori, 2008)

 หมายเหตุ
เลขหน้าภาษาไทยใช้ "น." ภาษาอังกฤษ ใช้ "p." อ้างอิงเพียงหน้าเดียว และใช้ "pp." กรณีอ้างอิงหลายหน้า

รูปแบบ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง 1 คน ชื่อ/สกุล/(ปี,/น.) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ปี,/น.) สกุล/(ปี,/p./pp.) หรือ (สกุล,/ปี,/p.)
แสง จันทร์งาม (2539, น. 5) (Jones, 2007, pp. 9-10)
ผู้แต่ง 2 คน ชื่อ/สกุล1/และ/ชื่อ/สกุล2/(ปี,/น.)
หรือ (ชื่อ/สกุล1/และ/ชื่อ/สกุล2,/ปี,/น.)
สกุล1/and/สกุล2/(ปี,/p.)
หรือ (สกุล1/&/สกุล2,/ปี,/p.) 
ชำนาญ เกียรติ และ รัตนะ วิลัยศักดิ์ (2565) (Salas & D’Agostino, 2020)
ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ปี,/น.) สกุล/et/al./(ปี,/p.) หรือ (สกุล/et/al.,/ปี,/p.)
สถาพร พฤฑฒิกุล และคณะ (2559) (Alexander et al., 2021, p. 20)
รูป
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิติบุคคล ชื่อหน่วยงาน/(ปี) หรือ (ชื่อหน่วยงาน,/ปี)
Mahamakut Buddhist University (2022)
นิติบุคคล (อักษรย่อ) ครั้งแรก > ชื่อหน่วยงาน/(อักษรย่อ,/ปี) ครั้งถัดไป > อักษรย่อ/(ปี)
หรือ ครั้งแรก > (ชื่อหน่วยงาน/[อักษรย่อ],/ปี) ครั้งถัดไป > (อักษรย่อ,/ปี)
World Health Organization (WHO, 2019) ครั้งถัดไป > (WHO, 2019)
(กระทรวงศึกษาธิการ [สธ], 2565) ครั้งถัดไป > (สธ, 2565)
การสัมภาษณ์เชิงลึก ชื่อ/สกุล/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี)
หรือ (ชื่อ/สกุล,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี)
อักษรย่อชื่อ./สกุล/(personal/communication,/เดือน/วัน,/ปี)
หรือ (อักษรย่อชื่อ./สกุล,/personal/communication,/เดือน/วัน,/ปี)
แสง จันทร์งาม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กุมภาพันธ์ 2549)
(J. Hernandez, personal communication, May 25, 2018)
* เขียนอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ต้องใส่ในรายการอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา ชื่อกฎหมาย/(ปี) หรือ (ชื่อกฎหมาย,/ปี)
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542) ได้กำหนด ...
คัมภีร์ทางศาสนา ชื่อคัมภีร์/(ปี,/เล่ม/ข้อ) หรือ (ชื่อคัมภีร์,/ปี,/เล่ม/ข้อ)
(พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539, เล่ม 15 ข้อ 9)
(King James Bible, 1769/2017, Song of Solomon 8:6)
การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ชื่อ/สกุล1/(ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ/สกุล2) หรือ (ชื่อ/สกุล1,/ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ/สกุล2)
สกุล1/(ปี,/as/cited/in/สกุล2,/ปี) หรือ (สกุล1,/ปี,/as/cited/in/สกุล2,/ปี)
(เทวินทร์ เหล็งศักดิ์ดา, 2561 อ้างถึงใน พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน (หลวงอิน), 2565)
Allport’s diary (2000, as cited in Nicholson, 2003)

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
 • กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อบท หรือชื่อบทความแทน ถ้าชื่อเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ คำแรก ๆ ของชื่อเรื่องเท่านั้น
 • กรณีผู้แต่งคนเดียว แต่หลายชื่อเรื่องในปีเดียวกัน 
  แสง จันทร์งาม (2544ก, 2544ข)
  (Department of Veterans Affairs, n.d., 2017a, 2017b, 2017c)
 • กรณีอ้างอิงมากกว่าสองแหล่งข้อมูล ให้เขียนเรียงตามลำดับตัวอักษร เช่น
  ... สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ เส็งประชา (2541) และ พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์ (2556)
  ... การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ทิศนา แขมมณี, 2547; ภูรินทร์ แตงน้อย, 2560)
  ... out in research (Banks, 2002; Dilevko & Gottlieb, 2003; Orzechowski, 2022)

⇡ up 

การเขียนรายการอ้างอิง (Reference citation)
แปลและเรียบเรียงจาก https://apastyle.apa.org


หากข้อความยาวเกิน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เว้นย่อหน้าเข้ามา 1 นิ้ว

หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง 1 คน ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
แสง จันทร์งาม. (2544). พุทธศาสนาวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 2). สร้างสรรค์บุ๊คส์.
Gelfand, H. (2002). Mastering APA style: instructor’s resource guide. American Psychological Association.
ผู้แต่ง 2 คน ชื่อ/สกุล1/และชื่อ/สกุล2./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/& สกุล,/อักษรย่อชื่อ2. (ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
ชำนาญ เกียรติพีรกุล และรัตนา คำวิลัยศักดิ์. (2558). ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Burns, D. M., & Stcherbatsky, T. (1971). Buddhism, science and atheism (2nd ed.). World Fellowship of Buddhist.

ผู้แต่ง 3-20 คน 
(ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน)

ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/และชื่อ/สกุล20./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/&/สกุล,/อักษรย่อชื่อ20./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
ชลธิดา เทพหินลัพ, นรินธน์ นนทมาลย์, นริศรา เสือคล้าย, วรรณากร พรประเสริฐ, อาภาพรรณ ประทุมไทย, และณัฐพงศ์ พรมวงศ์. (2565). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs) ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. มหาวิทยาลัยพะเยา.

ผู้แต่ง 21 คนขึ้นไป
ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1-19 ตามด้วยเครื่องหมาย . . . ก่อนคนสุดท้าย)

 

ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/./././ชื่อ/สกุล24./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/./././สกุล,/อักษรย่อชื่อ24./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
Nath, A. P., Ritchie, S. C., Grinberg, N. F., Tang, H. H., Huang, Q. Q., Teo, S. M., Ahola-Olli, A. V., Wurtz, P., Havulinna, A. S., Santalahti, K., Pitkanen, N., Lehtimaki, T., Kahonen, M., Lyytikainen, L. P., Raitoharju, E., Seppala, I., Sarin, A. P., Ripatti, S., Palotie, A., . . . Inouye, M. (2019). Multivariate genome-wide association analysis of a cytokine network reveals variants with widespread immune, haematological, and cardiometabolic pleiotropy. National Library of Medicine.
E-book มี URL ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่). URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./URL
มนตรี รอดแก้ว. (2559). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. https://mrc.mbu.ac.th/lib/?p=779
ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องแทน
ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ใส่ชื่อย่อในส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น WHO, มหาวิทยาลัย, สถาบัน, กรม, โรงพยาบาล เช่นกรมวิชาการ. (2518). กรมวิชาการในปัจจุบัน. กรม.
 • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก หากมีชื่อเรื่องรองใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยอักษร ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก เช่น Controlling uncertainty: A review of human ...
บทความในหนังสือ
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก),/ชื่อหนังสือ/(น./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อบทความ./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./xx-xx)./สำนักพิมพ์.
ขัตติยา กรรณสูต. (2547). การสังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย: การเชื่อมโยงสู่นโยบาย. ใน ขัตติยา กรรณสูต อยุธยา และ ขวัญรัก สุขสมฤทัย (บ.ก.), รายงานการวิจัยคุณธรรมพฤติกรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย (น. 9-12). สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
หนังสือแปล
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อเรื่องภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ]/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
McKillip, P. A. (2565). The changeling sea [ปาฏิหาริย์แห่งทะเล]. สำนักพิมพ์เวิร์ดวอนเดอร์.
วารสาร
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี). ชื่อความ./ชื่อวารสาร,/Volume(Issue),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
พิมภัสสร เด็ดขาด. (2565). การพัฒนาศักยภาพการสอนเชิงปฏิบัติการรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสาร มมร วิชาการล้านนา, 11(2), 71-82.

ออนไลน์ หรือ มีเลข DOI

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย./URL หรือ http://doi.org/เลข doi
Dollery, B. (1995). Towards a theory of public sector organisational performance. Australian Journal of Political Science, 30(3), 561-567. https://doi.org/10.1080/00323269508402356
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

ไม่ได้ตีพิมพ์ (อัดสำเนา)

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต/ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต/ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Unpublished/doctoral/dissertation หรือ Unpublished/master’s/thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
หฤษฎ์ ธรรมประชา. (2564). ตรรกะการพึ่งพาเชิงพื้นที่ของกลุ่มชุมชน ไทย-มอญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออนไลน์ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Doctoral/dissertation หรือ Master’s/thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL
สุชาวดี ตันติศักดิ์. (2550). การตรวจจับฮาร์มอมิกในระบบจำหน่ายโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]. คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:108574

ฐานข้อมูล 
(เชิงพาณิชย์)

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ) [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล.
Bushell, J. B. (2013). The genetic diversity and population structure of the dugongs (Dugong dugon) of Thailand (Publication No. 1552248) [Master’s thesis, San Jose State University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
เว็บไซต์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
นักล่าในตำนาน. (2565, 11 กรกฎาคม). 30 แคปชั่นโดนใจ สำหรับทาสแมว คนรักแมวโดน ๆ. ทรูไอดี. https://women.trueid.net/detail/E7kjm1nDq9dv

Victoria University. (2023, January 19). APA 7th Referencing: Reports & Grey Literature. https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7ReportsGreyLiterature
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก
หนังสือพิมพ์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
โกวิท โพธิสาร. (2549, 4 สิงหาคม). สัมผัสโลกวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์’49. มติชน, น. 33.
ออนไลน์ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/URL
Launey. G. D. (2023, January 19). Croatia, the euro and a coffee controversy - but is it all just froth?. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-64302706
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
สกุล/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อการประชุม/(p. หรือ pp./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
หทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ และ จุรีวรรณ จันพลา. (2565). Hybrid Working: การปรับตัวในการทำงานของพนักงานในองค์กร. ใน สมภพ มานะรังสรรค์ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (น. 29-39). สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

Cismas, S. C. (2010). Educating academic writing skills in engineering. In P. Dondon & O. Martin (Eds.), Latest trends on engineering education (pp. 225-247). American Press.
เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไม่มี Proceeding (Symposium)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อเรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อประธาน/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม. 
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อเรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อประธาน (Chair),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม.
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26–29). The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement [Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.
เอกสารประกอบการนำเสนองานวิจัย/การนำเสนอโปสเตอร์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม. URL 
สกุล/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อเอกสาร/[Paper presentation or Poster presentation]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม. URL
ณัฐพร จุ้ยเดช และ เทพรัตน์ หาญวารี. (2566, 18-20 มกราคม). การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์ [โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13, อุบลราชธานี. https://pulinet2023.pulinet.org/wp-content/uploads/2023/01/e-Poster-IM-P-19-2.jpg
ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า/เลขหน้า.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. (2542, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 33. หน้า 42-48.
เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสารอัดสำเนา/เอกสารประกอบการเรียน)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/[Unpublished manuscript]. คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
วีระชัย ยศโสธร. (2556). จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

วิธีเรียงรายการอ้างอิง

 1. เรียงตามลำดับอักษรและพยัญชนะ
  ภาษาไทย ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
  สระ อะ อัว อัวะ อา อำ อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
  ภาษาอังกฤษ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 2. การเรียงลำดับให้รายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ
 3. เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกรายการ เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์จากน้อยไปมาก
 4. การเรียงลำดับงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเป็นชื่อคนเดียวกัน
  1. ถ้าชื่อผู้แต่งทุกคนเหมือนกัน ให้จัดเรียงตาม ปีที่พิมพ์จากน้อยไปมาก
   .....ชัยสงคราม เครือหงส์. (2542)
   .....ชัยสงคราม เครือหงส์. (2552)
  2. ถ้าชื่อผู้แต่งที่แตกต่างกัน ให้เรียงตามงานที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวมาก่อนงานที่มีชื่อผู้แต่งร่วม
   .....Alleyne, R. L. (2001).
   .....Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).
  3. ถ้าชื่อผู้แต่งคนแรกมีชื่อสกุลเหมือนกัน ให้จัดเรียงตามลำดับอักษรย่อชื่อต้น และชื่อกลางของชื่อผู้แต่งคนแรก
   .....Johnson, L., & Ryan, J. (2008)
   .....Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007).

⇡ up

ปรับปรุงล่าสุด: มีนาคม 2566