คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มมร ล้านนาวิชาการ  (Academic Journal of MBU Lanna) ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสาร หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้เขียน

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

 1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) สาขาศาสนาและปรัชญา 2) สาขาศึกษาศาสตร์ 3) สาขามนุษยศาสตร์ 4) สาขาสังคมศาสตร์ 5) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ 6) สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

การส่งบทความ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ส่งบทความ (submit a paper)
* สามารถศึกษาคู่มือ การใช้ระบบ Thaijo สำหรับผู้เขียน

บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-review)  และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ 

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ (Checklist)

☑ ไฟล์บทความขนาดหน้ากระดาษ A4 ระยะขอบห่าง 1 นิ้วทั้งสี่ด้าน จำนวน 8-15 หน้า (รวมรายการอ้างอิง) ใช้โปรแกรม Microsoft Words สกุล .doc/.docx ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยใช้รูปแบบการเขียนบทความตามที่วารสารกำหนด
☑ บทความมีชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ e-mail ของผู้ประสานงาน
☑ การอ้างอิงบรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA 7th edition ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและส่วนท้ายเฉพาะที่ปรากฎในบทความเท่านั้น
☑ บทความที่จะตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
☑ ผู้เขียนต้องคำนึงถึงจริยธรรมไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง บทความต้องมีค่าความซ้ำของผลงาน (โปรแกรม CopyCatch) ไม่เกินตามค่าที่วารสารกำหนด 


รูปแบบการเขียนบทความ

▼ ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (Research Aritcle) 
▼ ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ (Academic Article)


ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้เขียน บทคัดย่อ และคำสำคัญ

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรหนาขนาด 16 pt กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรหนาขนาด 16 pt กึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นคำ ยกเว้น a, an, the, of, for, on, or, at
 3. ชื่อ-สกุลผู้เขียน ตัวอักษรขนาด 16 pt ชิดขวาหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้หมายเลข 1, 2, 3 ระบุหน่วยงานหีือสังกัดของผู้เขียน และใช้เครื่องหมาย * ระบุผู้เขียนที่ติดต่อประสานงานหลักในเชิงอรรถ บทความวิจัยสามารถระบุชื่อผู้เขียนได้ไม่เกิน 5 ท่าน บทความวิชาการไม่เกิน 3 ท่าน
 4. บทคัดย่อ (Abstract) หัวข้ออักษรหนาขนาด 16 pt เนื้อหาอักษรขนาด 14 pt ไม่เกิน 300 คำ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความสำคัญทั้งหมดของเรื่อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิธีการวิจัย ควรกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ ผลการวิจัย ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
 5. คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำสำคัญที่ครอบคลุมชื่อเรื่อง จำนวน 3-5 คำ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
 6. เชิงอรรถ ระบุชื่อหน่วยงานในเชิงอรรถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บรรทัดสุดท้ายระบุ Corresponding Author E-mail ของผู้เขียนที่เป็นผู้ติดต่อประสานงาน เนื้อหาอักษรขนาด 14 pt

⇡ up

บทความวิจัย
▼ ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (Research Aritcle) 

 1. ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. บทนำ (Introduction) ความเป็นมา ความสำคัญ และเหตุผลในการวิจัย
 3. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุเป็นข้อ ๆ
 4. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ผลการวิจัย (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
 6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญ
 7. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge) สรุปองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ในรูปแบบของตาราง กราฟ แผนภูมิ พร้อมข้อความอธิบายให้กระชับรัดกุมและเข้าใจง่ายตามความเหมาะสม
 8. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย เป็นการแนะแนวการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 9. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี) บุคคลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานวิจัย 
 10. เอกสารอ้างอิง (References) เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

หมายเหตุ การนำเสนอรูปภาพและตาราง ต้องมีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขกำกับรูปภาพไว้ด้านบนหรือด้านล่าง อักษรตัวหนา เช่น ตารางที่ 1 หรือ Table 1 และ รูปที่ 1 หรือ Figure 1 รูปภาพและตารางที่นำเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วน หากนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน

การใช้ตัวเลขคำย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centred learning)

⇡ up

บทความวิชาการ
▼ ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ (Academic Article)

 1. ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. บทนำ (Introduction)หลักการและเหตุผลของบทความที่เขียน
 3. เนื้อหา (Content) เนื้อหาตามประเด็นที่นำเสนอ
 4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญของบทความตามเนื้อหาที่ได้กล่าวมา
 5. เอกสารอ้างอิง (References) เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

⇡ up 

รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
ใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association style) 7th edition 
* สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://apastyle.apa.org


การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา (In-Text Citation)

การอ้างอิงในเนื้อเป็นวิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าข้อความ โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้

การอ้างอิงก่อนข้อความ : ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ ยืนนาน (2548) พบว่า ...
การอ้างอิงหลังข้อความ : ... ที่กล่าวไว้ (Williams & Hori, 2008)

 หมายเหตุ
สัญลักษณ์ " / " คือการเว้นวรรค 1 เคาะ

รูปแบบ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง 1 คน ชื่อ/สกุล/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ปี) สกุล/(ปี) หรือ (สกุล,/ปี)
แสง จันทร์งาม (2539) (Jones, 2007)
ผู้แต่ง 2 คน ชื่อ/สกุล1/และ/ชื่อ/สกุล2/(ปี)
หรือ (ชื่อ/สกุล1/และ/ชื่อ/สกุล2,/ปี)
สกุล1/and/สกุล2/(ปี)
หรือ (สกุล1/&/สกุล2,/ปี) 
ชำนาญ เกียรติ และ รัตนะ วิลัยศักดิ์ (2565) (Salas & D’Agostino, 2020)
ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ปี) สกุล/et/al./(ปี) หรือ (สกุล/et/al.,/ปี)
สถาพร พฤฑฒิกุล และคณะ (2559) (Alexander et al., 2021)
รูป
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิติบุคคล ชื่อหน่วยงาน/(ปี) หรือ (ชื่อหน่วยงาน,/ปี)
Mahamakut Buddhist University (2022)
นิติบุคคล (อักษรย่อ) ครั้งแรก > ชื่อหน่วยงาน/(อักษรย่อ,/ปี) ครั้งถัดไป > อักษรย่อ/(ปี)
หรือ ครั้งแรก > (ชื่อหน่วยงาน/[อักษรย่อ],/ปี) ครั้งถัดไป > (อักษรย่อ,/ปี)
World Health Organization (WHO, 2019) ครั้งถัดไป > (WHO, 2019)
(กระทรวงศึกษาธิการ [สธ], 2565) ครั้งถัดไป > (สธ, 2565)
การสัมภาษณ์เชิงลึก ชื่อ/สกุล/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี)
หรือ (ชื่อ/สกุล,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี)
อักษรย่อชื่อ./สกุล/(personal/communication,/เดือน/วัน,/ปี)
หรือ (อักษรย่อชื่อ./สกุล,/personal/communication,/เดือน/วัน,/ปี)
แสง จันทร์งาม (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กุมภาพันธ์ 2549)
(J. Hernandez, personal communication, May 25, 2018)
* เขียนอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ต้องใส่ในรายการเอกสารอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา ชื่อกฎหมาย/(ปี) หรือ (ชื่อกฎหมาย,/ปี)
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542) ได้กำหนด ...
คัมภีร์ทางศาสนา ชื่อคัมภีร์/(ปี,/เล่ม/ข้อ) หรือ (ชื่อคัมภีร์,/ปี,/เล่ม/ข้อ)
(พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539, เล่ม 15 ข้อ 9)
(King James Bible, 1769/2017, Song of Solomon 8:6)
การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ชื่อ/สกุล1/(ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ/สกุล2) หรือ (ชื่อ/สกุล1,/ปี,/อ้างถึงใน/ชื่อ/สกุล2)
สกุล1/(ปี,/as/cited/in/สกุล2,/ปี) หรือ (สกุล1,/ปี,/as/cited/in/สกุล2,/ปี)
(เทวินทร์ เหล็งศักดิ์ดา, 2561 อ้างถึงใน พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน (หลวงอิน), 2565)
Allport’s diary (2000, as cited in Nicholson, 2003)

หมายเหตุ

 • กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
 • กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อบท หรือชื่อบทความแทน ถ้าชื่อเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ คำแรก ๆ ของชื่อเรื่องเท่านั้น
 • กรณีผู้แต่งคนเดียว แต่หลายชื่อเรื่องในปีเดียวกัน 
  แสง จันทร์งาม (2544ก, 2544ข)
  (Department of Veterans Affairs, n.d., 2017a, 2017b, 2017c)
 • กรณีอ้างอิงมากกว่าสองแหล่งข้อมูล ให้เขียนเรียงตามลำดับตัวอักษร เช่น
  ... สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ เส็งประชา (2541) และ พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์ (2556)
  ... การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ทิศนา แขมมณี, 2547; ภูรินทร์ แตงน้อย, 2560)
  ... out in research (Banks, 2002; Dilevko & Gottlieb, 2003; Orzechowski, 2022)

⇡ up

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Reference citation)
แปลและเรียบเรียงจาก https://apastyle.apa.org

หนังสือทั่วไป
ผู้แต่ง 1 คน ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
แสง จันทร์งาม. (2544). พุทธศาสนาวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 2). สร้างสรรค์บุ๊คส์.
Gelfand, H. (2002). Mastering APA style: instructor’s resource guide. American Psychological Association.
ผู้แต่ง 2 คน ชื่อ/สกุล1/และชื่อ/สกุล2./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/& สกุล,/อักษรย่อชื่อ2. (ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
ชำนาญ เกียรติพีรกุล และรัตนา คำวิลัยศักดิ์. (2558). ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Burns, D. M., & Stcherbatsky, T. (1971). Buddhism, science and atheism (2nd ed.). World Fellowship of Buddhist.

ผู้แต่ง 3-20 คน 
(ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน)

ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/และชื่อ/สกุล20./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/&/สกุล,/อักษรย่อชื่อ20./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
ชลธิดา เทพหินลัพ, นรินธน์ นนทมาลย์, นริศรา เสือคล้าย, วรรณากร พรประเสริฐ, อาภาพรรณ ประทุมไทย, และณัฐพงศ์ พรมวงศ์. (2565). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs) ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. มหาวิทยาลัยพะเยา.

ผู้แต่ง 21 คนขึ้นไป
ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1-19 ตามด้วยเครื่องหมาย . . . ก่อนคนสุดท้าย)

 

ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/./././ชื่อ/สกุล24./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ1,/สกุล,/อักษรย่อชื่อ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,/./././สกุล,/อักษรย่อชื่อ24./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
Nath, A. P., Ritchie, S. C., Grinberg, N. F., Tang, H. H., Huang, Q. Q., Teo, S. M., Ahola-Olli, A. V., Wurtz, P., Havulinna, A. S., Santalahti, K., Pitkanen, N., Lehtimaki, T., Kahonen, M., Lyytikainen, L. P., Raitoharju, E., Seppala, I., Sarin, A. P., Ripatti, S., Palotie, A., . . . Inouye, M. (2019). Multivariate genome-wide association analysis of a cytokine network reveals variants with widespread immune, haematological, and cardiometabolic pleiotropy. National Library of Medicine.
E-book มี URL ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่). URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/(Edition ed.)./URL
มนตรี รอดแก้ว. (2559). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. https://mrc.mbu.ac.th/lib/?p=779
ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องแทน
ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ใส่ชื่อย่อในส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น WHO, มหาวิทยาลัย, สถาบัน, กรม, โรงพยาบาล เช่นกรมวิชาการ. (2518). กรมวิชาการในปัจจุบัน. กรม.
 • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก หากมีชื่อเรื่องรองใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยอักษร ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก เช่น Controlling uncertainty: A review of human ...
บทความในหนังสือ
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก),/ชื่อหนังสือ/(น./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อบทความ./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./xx-xx)./สำนักพิมพ์.
ขัตติยา กรรณสูต. (2547). การสังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย: การเชื่อมโยงสู่นโยบาย. ใน ขัตติยา กรรณสูต อยุธยา และ ขวัญรัก สุขสมฤทัย (บ.ก.), รายงานการวิจัยคุณธรรมพฤติกรรม ความซื่อสัตย์ของคนไทย (น. 9-12). สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
หนังสือแปล
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อเรื่องภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ/[ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ]/(Edition ed.)./สำนักพิมพ์.
McKillip, P. A. (2565). The changeling sea [ปาฏิหาริย์แห่งทะเล]. สำนักพิมพ์เวิร์ดวอนเดอร์.
วารสาร
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี). ชื่อความ./ชื่อวารสาร,/Volume(Issue),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
พิมภัสสร เด็ดขาด. (2565). การพัฒนาศักยภาพการสอนเชิงปฏิบัติการรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสาร มมร วิชาการล้านนา, 11(2), 71-82.

ออนไลน์ หรือ มีเลข DOI

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย./URL หรือ http://doi.org/เลข doi
Dollery, B. (1995). Towards a theory of public sector organisational performance. Australian Journal of Political Science, 30(3), 561-567. https://doi.org/10.1080/00323269508402356
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

ไม่ได้ตีพิมพ์ (อัดสำเนา)

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต/ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต/ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Unpublished/doctoral/dissertation หรือ Unpublished/master’s/thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย.
หฤษฎ์ ธรรมประชา. (2564). ตรรกะการพึ่งพาเชิงพื้นที่ของกลุ่มชุมชน ไทย-มอญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออนไลน์ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[Doctoral/dissertation หรือ Master’s/thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL
สุชาวดี ตันติศักดิ์. (2550). การตรวจจับฮาร์มอมิกในระบบจำหน่ายโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]. คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:108574

ฐานข้อมูล 
(เชิงพาณิชย์)

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ) [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล.
Bushell, J. B. (2013). The genetic diversity and population structure of the dugongs (Dugong dugon) of Thailand (Publication No. 1552248) [Master’s thesis, San Jose State University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
เว็บไซต์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL
นักล่าในตำนาน. (2565, 11 กรกฎาคม). 30 แคปชั่นโดนใจ สำหรับทาสแมว คนรักแมวโดน ๆ. ทรูไอดี. https://women.trueid.net/detail/E7kjm1nDq9dv

Victoria University. (2023, January 19). APA 7th Referencing: Reports & Grey Literature. https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7ReportsGreyLiterature
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก
* กรณีไม่ระบุวันเดือนปีที่เผยแพร่ สามารถระบุเพียงปีที่ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 

เว็บไซต์ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดสม่ำเสมอ

เช่น Wikipedia, Dictionary

ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./สืบค้น/วัน/เดือน/ปี,/จาก/URL
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./Retrieved/ เดือน/วัน,/ปี,/from/URL
กระทรวงแรงงาน. (2567, 17 เมษายน). ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2567, จาก https://www.boi.go.th/index.php?page=demographic

Thailand. (2024, April 27). In Wikipedia. Retrieved June 1, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand 
หนังสือพิมพ์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
โกวิท โพธิสาร. (2549, 4 สิงหาคม). สัมผัสโลกวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์’49. มติชน, น. 33.
ออนไลน์ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/URL
Launey. G. D. (2023, January 19). Croatia, the euro and a coffee controversy - but is it all just froth?. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-64302706
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
สกุล/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อการประชุม/(p. หรือ pp./เลขหน้า)./สำนักพิมพ์.
หทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ และ จุรีวรรณ จันพลา. (2565). Hybrid Working: การปรับตัวในการทำงานของพนักงานในองค์กร. ใน สมภพ มานะรังสรรค์ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (น. 29-39). สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

Cismas, S. C. (2010). Educating academic writing skills in engineering. In P. Dondon & O. Martin (Eds.), Latest trends on engineering education (pp. 225-247). American Press.
เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไม่มี Proceeding (Symposium)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อเรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อประธาน/(ประธาน),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม. 
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อเรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อประธาน (Chair),/ชื่อการประชุม/[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม.
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26–29). The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement [Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.
เอกสารประกอบการนำเสนองานวิจัย/การนำเสนอโปสเตอร์
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม. URL 
สกุล/อักษรย่อชื่อ./(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อเอกสาร/[Paper presentation or Poster presentation]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม. URL
ณัฐพร จุ้ยเดช และ เทพรัตน์ หาญวารี. (2566, 18-20 มกราคม). การจัดการหนังสืออภินันทนาการอิเล็กทรอนิกส์ [โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13, อุบลราชธานี. https://pulinet2023.pulinet.org/wp-content/uploads/2023/01/e-Poster-IM-P-19-2.jpg
ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ ชื่อกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หน้า/เลขหน้า.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. (2542, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 33. หน้า 42-48.
เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสารอัดสำเนา/เอกสารประกอบการเรียน)
รูปแบบ ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
สกุล,/อักษรย่อชื่อ./(ปี)./ชื่อเรื่อง/[Unpublished manuscript]. คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
วีระชัย ยศโสธร. (2556). จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

วิธีเรียงรายการอ้างอิง

 1. เรียงตามลำดับอักษรและพยัญชนะ
  ภาษาไทย ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
  สระ อะ อัว อัวะ อา อำ อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
  ภาษาอังกฤษ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 2. การเรียงลำดับให้รายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ
 3. เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกรายการ เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์จากน้อยไปมาก
 4. การเรียงลำดับงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเป็นชื่อคนเดียวกัน
  1. ถ้าชื่อผู้แต่งทุกคนเหมือนกัน ให้จัดเรียงตาม ปีที่พิมพ์จากน้อยไปมาก
   .....ชัยสงคราม เครือหงส์. (2542)
   .....ชัยสงคราม เครือหงส์. (2552)
  2. ถ้าชื่อผู้แต่งที่แตกต่างกัน ให้เรียงตามงานที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวมาก่อนงานที่มีชื่อผู้แต่งร่วม
   .....Alleyne, R. L. (2001).
   .....Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).
  3. ถ้าชื่อผู้แต่งคนแรกมีชื่อสกุลเหมือนกัน ให้จัดเรียงตามลำดับอักษรย่อชื่อต้น และชื่อกลางของชื่อผู้แต่งคนแรก
   .....Johnson, L., & Ryan, J. (2008).
   .....Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007).

⇡ up

ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม 2567
Edited 2027, June 1