เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร มมร ล้านนาวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) สาขาศาสนาและปรัชญา 2) สาขาศึกษาศาสตร์ 3) สาขามนุษยศาสตร์ 4) สาขาสังคมศาสตร์ 5) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ 6)สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
✎ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ✎ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double-blind Peer review)

ISSN old number
ISSN 2630-0435 (Print) ISSN 2630-0699 (Online)

ISSN New number
ISSN XXXX-XXXX (Online)
* ตั้งแต่ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2567) เผยแพร่เฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

Announcements

แจ้งยกเลิกการใช้เลข ISSN (Print) และ ISSN (Online)

2024-03-19

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ขอแจ้งยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN 2286-8267 (Print) และ ISSN 2697-4959 (Online) เพื่อแก้ไขตามหลักเกณฑ์ TCI ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนขอเลข ISSN (Online) ใหม่

หนังสือแจ้งยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

Read more about แจ้งยกเลิกการใช้เลข ISSN (Print) และ ISSN (Online)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

.