เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร มมร วิชาการล้านนา (Academic Journal of MBU; Lanna Campus)
ISSN
2286-8267 (Print) ISSN 2697-4959 (Online)

วารสาร มมร วิชาการล้านนา จัดทำโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแนวพุทธศาสนาอันสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อองค์ความรู้ คู่คุณธรรม” (Encouragement of education, leaning and research for gaining knowledge and characters Commitment of Graduate School)

กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ 
✎ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    ✎ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

สามารถศึกษา คำแนะนำสำหรับผู้เขียน และส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ Make a Submission

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2566) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

.