About the Journal

About the Journal

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงใน ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และศึกษาศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาศาสนาและปรัชญา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งเน้นองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาอันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย

 ขอบเขตการตีพิมพ์

พิมพ์บทความคุณภาพสูงใน ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และศึกษาศาสตร์

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่าย Double blind

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


  • Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา