เกี่ยวกับวารสาร

 • About the Journal

  Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงใน ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และศึกษาศาสตร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

   วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาศาสนาและปรัชญา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งเน้นองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาอันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย

  ขอบเขตการตีพิมพ์

  พิมพ์บทความคุณภาพสูงใน ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา และศึกษาศาสตร์

   

  Peer Review Process (กระบวนการ Review)

  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่าย Double blind

   

  Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

   

  Publication Frequency (กำหนดออก)

  วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


  • Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)

  สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา