กองบรรณาธิการ

ทีมบรรณาธิการ

๏ บรรณาธิการบริหาร

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี, ผศ.ดร.                                   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 083-0733-076  Email : panya.thjo@gmail.com

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายบุญนำ  สุนามถาวร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 095-4524-501  Email : boonnam1628@gmail.com

 

นางสาวสุริษา  วุฒิอิ่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เบอร์โทรศัพท์ : 081-765-4921  Email : surisa.w87@gmail.com

 

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พระครูสมุห์ธนโชติ  จิรธมฺโม, ดร.

ดร. ณรงค์ศักดิ์  ลุนสำโรง

ผศ.ดร. โผน นามณี

ดร. มนตรี วิชัยวงษ์

ผศ.ดร. ทรงศักดิ์  พรมดี

อาจารย์วิราษ  ภูมาศรี

ดร.อุเทน  ลาพิงค์

 

 

 

หน่วยงานภายนอก

พระครูปริยัติยานุศาสน์, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ. ประวัติ พื้นผาสุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร. วินิจ ผาเจริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. เมืองอินทร์ ชรสุวรรณ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รศ.ดร. สุวิทย์ รุ่งวิสัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. สมหมาย เปรมจิตต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. สัญญา สะสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์

มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ อมฤต พัวไพรัช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระอธิวัฒน์ ธมฺมวฒฺนสิริ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศ.ดร. พศิน แตงจวง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. โผน นามณี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. ประทีป พืชทองหลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร. วินิจ ผาเจริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. สยาม ราชวัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. สัญญา สะสอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.ดร. เกตุมณี มากมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.ดร. รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร. สมปอง สุวรรณภูมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช