บทความย้อนหลัง

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2565 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

            วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

            นักวิจัย นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์ ศาสนาปรัชญา และศึกษาศาสตร์ ที่มีความต้องการจะส่งบทความ สามารถส่งบทความวิจัยมาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มมร วิชาการล้านนา โดยส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal

            สอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร. 053-278-975 ต่อ 14

 • กรกฏาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018)

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019)

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2563 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

  วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

  นักวิจัย นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์ ศาสนาปรัชญา และศึกษาศาสตร์ ที่มีความต้องการจะส่งบทความ สามารถส่งบทความวิจัยมาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มมร วิชาการล้านนา โดยส่งบทความออนไลน์ได้ที่
  https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal

  สอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์  อ. เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 053-278-975 ต่อ 14, 091-0687794

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021)

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2018)

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2562 (เดือนมกราคม- มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

  วารสารฉบับนี้ มีส่วนเอื้อประโยชน์ได้พอสมควรต่อสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสังกัด ได้รับผลคะแนนในการประเมินคุณภาพการศึกษา และกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความผลงานโดยตรงซึ่งมีผลกับการสำเร็จหลักสูตรตามเงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย และ นักวิชาการผู้สนใจทั่วไป สนองตอบวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่, แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, การใช้รูปแบบการสอนเอสเอวีไอ (SAVI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟังและอ่านคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม, รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านศาสนาและปรัชญา เรื่อง พระกริ่ง, ราวเทพยดากับผีสาง: เรื่องความท้าทายในที่ทำงานในประเทศไทยที่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติประสบด้วยตนเอง, เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎกอรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

              วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

              นักวิจัย นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์ ศาสนาปรัชญา และศึกษาศาสตร์ ที่มีความต้องการจะส่งบทความ สามารถส่งบทความวิจัยมาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มมร วิชาการล้านนา โดยส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal

              สอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์  อ. เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 053-278-975 ต่อ 14, 086-672-4099