ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า

            วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

            นักวิจัย นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์ ศาสนาปรัชญา และศึกษาศาสตร์ ที่มีความต้องการจะส่งบทความ สามารถส่งบทความวิจัยมาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร มมร วิชาการล้านนา โดยส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal

            สอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์  อ. เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ โทร. 053-278-975 ต่อ 14, 086-672-4099

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ