Vol. 9 No. 1 (2020): January-June

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่, แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, การใช้รูปแบบการสอนเอสเอวีไอ (SAVI) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟังและอ่านคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม, รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านศาสนาและปรัชญา เรื่อง พระกริ่ง, ราวเทพยดากับผีสาง: เรื่องความท้าทายในที่ทำงานในประเทศไทยที่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติประสบด้วยตนเอง, เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎกอรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

Published: 2020-06-30

Reserch Articles

Academic Article