ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย