แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้แต่ง

  • นาวสาวกิตติยา - ตุ้ยทัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การบริหารงานแนะแนว, ทักษะความเข้าใจ, ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ 2) แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรในการวิจัย จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่และบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ขนบประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ทำให้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในโรงเรียน และคุณภาพผู้เรียนที่ตำว่าเกณฑ์ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อสนองต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้ 2) ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติวินท์ เดชชวนากร (2559). บทความวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกศรา น้องคนึง. (2560). การพัฒนาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค.
พรวลัย อริยะรัศมีทรัพย์ (2554). การศึกษาปัญหาและความต้องการแนะแนวของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.
สารนิพนธ์ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (2560). รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2560. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). มาตรฐานการแนะแนว.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29